Principper

Princip
Vedrørende arbejdets fordeling mellem lærere og øvrigt pædagogisk personale

Princip
Jævnfør Folkeskolelovens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper arbejdets fordeling mellem lærerene og øvrigt pædagogisk personale. Princippet er vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 17.03.2015.

Målet med princippet er at:

 • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne
 • Sikre et fagligt og udviklende miljø for både lærere og skolepædagoger

Fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag de underviser i.

Understøttende undervisning varetages af skolepædagoger og lærere efter de retningslinjer, Hørsholm Kommune vedtager. UUV læst af skolepædagoger lægges i starten af skoleforløbet så der ”fyldes op” fra børnehaveklasse og op.

Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, f.eks. Adfærd, Trivsel og Kommunikation (AKT), læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter m.v.

I alle klasser udpeges en lærer til at varetage klasselæreropgaven, som evt. efter aftale kan deles af to lærere. I 10. klasse varetages klasselæreropgaven som en kontaktlærerordning på flere lærere.

Lærere og skolepædagoger organiseres i årgangsteam omkring klasserne på en årgang, der varetager så mange undervisningsopgaver på årgangen som muligt under hensyntagen til ovenstående. Særligt i indskolingen lægges der vægt på, at der er så få lærere som muligt i teamet.

Det tilstræbes, at medarbejderteam repræsenterer forskellige kompetencer og erfaringer.

I fordelingen af arbejdsopgaver og sammensætning af medarbejderteam skal der så vidt muligt lægges vægt på opgavernes indhold og omfang, medarbejdernes erfaring og kompetence samt klassernes sammensætning.

Princip
Jævnfør Folkeskolens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold og udsendelse i praktik. Nedenfor findes en række underpunkter, der figurerer som overskrifter for områderne. Princippet er vedtaget på skolebestyrelsens møde d. 2. juni 2015.

Kommunalbestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for de enkelte skolers ekskursions-, lejrskole- og skolerejseaktiviteter. Inden for disse mål og rammer kan skolebestyrelsen godkende principper for fælles arrangementer i skoletiden, lejrskoleophold mv.

Hvis aktiviteten er en integreret del af undervisningen, er der mødepligt. Dette gælder for ekskursioner og lejrskoler. For elever, der af den ene eller den anden grund ikke deltager i en lejrskole eller i ekskursioner, etableres der anden undervisning.

Princippets overordnede formål
Formålet med lejrskoler, skolerejser, ekskursioner og andre arrangementer er, at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser gennem et socialt og et fagligt indhold, som de ikke får i en normal undervisning.

Forældreovernatninger
Formål: At elever og forældre får mulighed for, at danne sociale relationer, med henblik på, at forbedre samarbejdet i klassen og på årgangen.

I indskolingen kan der arrangeres forældrearrangementer, hvor lærere og forældre deltager i skoletiden, og forældrene deltager efter skoletidens ophør.

Lejrskoler og skolerejser
Formål: Lejrskoler og skolerejser har til formål, at fremme elevernes muligheder for, at arbejde på tværs af fagene og, at tilgodese de sociale relationer eleverne imellem.

Lejrskoler tilrettelægges, så der er et fagligt indhold og en målsætning, så man kan sikre, at eleverne får en lærerig oplevelse samtidig med, at man får styrket det sociale sammenhold.

Der afholdes lejrskoler på Vallerødskolen på følgende årgange:

4. årgang: 3 dage/2 overnatninger.

8. årgang: 5 dage/4 overnatninger.

Lejrskolerne kan foretages klassevis, to klasser sammen, 3 klasser sammen eller fælles for hele årgangen. 

Betaling i forbindelse med lejrskoler foretages i henhold til gældende lov (§ 50, stk. 5 - 9), forældrene opkræves kostpenge på et niveau af 70 kr. pr. barn pr. dag (2015, beløbet pristalsreguleres). Skolen giver et tilskud på 161,25 kr. pr. dag pr. person (2015).

Skolerejser har en bredere målsætning og skal have en faglig målsætning og et indhold, der ikke stiller elever dårligere, hvis de ikke deltager i skolerejsen.

På Vallerødskolen afholdes som skolerejse en udvekslingsrejse med Ecclesbourne School i Derby, England på 8. årgang, for en 8. klasse. Skolerejsen afløser lejrskolen således, at eleverne kommer på enten lejrskole eller skolerejse. Formålet med udvekslingen er det faglige sproglige i engelsk samt kulturmødet med de engelske elever i forbindelse med den private indkvartering.

Hvis klasser ønsker, at afholde skolerejser herudover ansøges der skriftligt herom til skolebestyrelsen.

Betaling i forbindelse med skolerejser fortages i henhold til gældende lov (§ 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739). Kostpenge og skolens tilskud er som ved lejrskoler og skolebestyrelsen har fastsat forældrebetalingen ved skolerejser til p.t. ca. 1.300 kr. (1.000 kr. i 2001 niveau).

I forbindelse med Hørsholm Kommunes 10. klasseordning afholdes en skolerejse til Norge i 10. klasse regi.

Ekskursioner
Formål: Formålet med ekskursioner er, at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke har mulighed for, at få i den normale undervisning på skolen.

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle årgange.

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgningen foregår i undervisningen og eleverne har mødepligt.

Praktik for 9. – 10. klasse
Formål: Formålet med erhvervspraktik er, at give eleverne kendskab til livet på en arbejdsplads i så vid udstrækning som muligt og, at give dem indblik i en ønsket arbejdsopgave, et ønsket erhvervsområde eller en ønsket type arbejdsplads samt, at sætte dem bedre i stand til, at kunne forberede deres valg af erhverv og videreuddannelse.

På Vallerødskolen afholdes der praktik i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 4, på 9. og 10. årgang. Praktikken på 9. årgang etableres i samarbejde med UU-sjælsø.

På 10. årgang er der én obligatorisk praktik samt én frivillig praktikuge.

I 10. E  (10.  Erhvervslinje), har eleverne en ugentlig praktikdag gennem hele skoleåret.

Fælles arrangementer
Formål: At skabe åbenhed og samvær både indadtil blandt elever og lærere og udadtil blandt forældre og lokalsamfund. Dette kan ske gennem faglige, praktiske, musiske, fysiske og sociale aktiviteter som afspejler den tid og den kultur skolen er en del af.

På Vallerødskolen afholdes fællesarrangementer således at:

 • Der skabes mulighed for at skabe nye relationer på tværs af årgange og afdelinger.
 • Eleverne får mulighed for, at opleve at de er en del af skolens helhed.
 • Eleverne får mod til, at stå frem i større forsamlinger.
 • Eleverne føler medansvar for deres skole.
 • Der skabes/bevares fælles traditioner på skolen.
 • Eleverne får kendskab til nærmiljøet
 • Eleverne skaber kontakter til lokale klubber, foreninger, erhvervsliv m.m.

Princip
Vedrørende samarbejde mellem skole og hjem.

Princip
Jævnfør Folkeskolens § 44, stk.2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip for samarbejdet mellem skole og hjem.
Princippet er vedtaget på skolebestyrelsens møde den 02.06.2015.

Beskrivelse af formålet for princippet
Formålet er, at fremme de bedst mulige forudsætninger for den enkelte elevs alsidige og faglige udvikling samt den generelle trivsel. Det gode samarbejde skal bidrage til, at løfte hele skolens virksomhed og give rum til udfoldelse af potentiale og mangfoldighed.

Klassens forældregruppe, herunder kontaktforældrene, skolebestyrelsen, skolens ledelse og ansatte, har et fælles ansvar for samarbejdet, både relateret til den enkelte elev, klassen og hele skolens virke.

De gode samarbejdsrelationer er grundlaget for, at skabe en god skole med respekt for de enkeltes roller.

Samarbejdet mellem skolen og det enkelte hjem bygger på en åben dialog og gensidig respekt.

Skolen skal give mulighed for, at hjemmet kan følge barnets faglige, sociale og personlige udvikling.

Kommunikationen mellem skole og hjem skal være klar, ærlig og i rette tid, både når nyhederne fra skole eller hjem er gode eller dårlige.

Det betyder, at skolen: 
• sikrer relevant kommunikation til forældrene via forældreintra 
• inviterer til forældremøder, skole-hjem-samtaler, sociale arrangementer m.m.
• er i dialog med kontaktforældrene i de enkelte klasser

Det betyder, at forældrene:
• holder sig orienteret på forældreintra
• støtter op om deres barns læring
• overfor deres barn, støtter op om skolens arbejde
• kommunikerer åbent med skolen om særlige forhold i hjemmet, der har relevans for barnets trivsel og læring
• sørger for, at deres barn møder undervisningsparate i skole.

Det betyder, at kontaktforældrene:
• er bindeled mellem klassens forældre og skolens medarbejdere, ledelse og skolebestyrelsen

Det betyder, at skolebestyrelsen:
• bidrager til, at sætte rammerne for samarbejdet
• kommunikerer aktivt om bestyrelsens arbejde 

Vallerødskolens politik for mobiltelefoner skal afspejle skolens håndtering af mobiltelefoner som en del af børn og voksnes hverdag og liv.

• Skolen har sammen med elevernes forældre en rolle i at danne og uddanne eleverne til en digital verden.
• Mobiltelefoner skal kunne anvendes som et redskab/værktøj (fx som ordbog eller lommeregner).
• Mobiltelefoner er et socialt medie for eleverne. Skolen skal bidrage til at klæde eleverne på til at håndtere relationer over sociale medier og understøtte at relationer over sociale medier - ikke forstyrrer relationerne og undervisningen i klasserne.
• Skolen skal håndtere den forstyrrelse og uro, som mobiltelefoner kan skabe i undervisningen.

Vallerødskolen arbejder med elevernes digitale dannelse gennem undervisningen, herunder arbejdes der med digitale mediers muligheder, men også med faldgruber, god etik i den digitale verden samt ansvarlig brug af digitale medier m.m.

På Vallerødskolen er det tilladt at medbringe mobiltelefoner og andre mobile devices. Det er på eget ansvar at medbringe disse.

Eleverne skal altid følge lærere og pædagogers anvisninger.

Det praktiseres på et tidligt tidspunkt i skoleforløbet, at mobiltelefonerne afleveres i undervisningen for at sikre, at det er en normal og accepteret praksis gennem hele skoleforløbet.

Der drøftes årligt i hver afdeling, hvordan mobiltelefoner håndteres. Der aftales fælles retningslinjer enten for hele afdelingen eller for de enkelte årgange eller klasser. Retningslinjerne tilpasses elevernes alder og situationen på de enkelte årgange/klasser.

Mobilreglerne præsenteres på det første forældremøde i skoleåret. Fra årets start og ved ændringer af reglerne i løbet af skoleåret skriver lærere og afdelingsledere til forældrene en beskrivelse af, hvilke regler der gælder på de enkelte årgange eller i afdelingen.

• Mobilreglerne kan indeholde, at eleverne skal aflevere deres mobiltelefoner: 
    o I enkelte undervisningssituationer 
    o I hele lektioner 
    o I pauser 
    o Hele skoledagen
• Mobiltelefoner kan indsamles i ”mobilhoteller” (kasser indkøbt til formålet).

Følger en elev ikke en lærer eller en pædagogs anvisninger eller følges reglerne ikke, kan mobiltelefonen blive inddraget.
Mobiltelefonen kan inddrages efter vurdering resten af lektionen eller resten af skoledagen, hvorefter den kan hentes på kontoret. I gentagne tilfælde kan mobiltelefonen først udleveres efter kontakt med elevens forældre.

Såfremt det gentager sig, at en elev ikke følger anvisningerne eller på anden måde overtræder reglerne, følges samme procedure som ved andre overtrædelser af ordensreglerne.

Hvis mobiltelefoner bruges til at overtræde skolens ordensregler på andre måder, fx mobning på sociale medier, ulovlige optagelser af personer m.m., træder de sanktioner, der i øvrigt gælder for ordensreglerne i kraft.

Princip
Jævnfør Folkeskolelovens § 44, stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip vedrørende underretning til hjemmene, om elevernes udbytte af undervisningen og dialogen mellem skole og hjem herom.
Princippet er vedtaget på skolebestyrelsens møde den 02.06.2015 

Princip
Formålet med princippet er, at sikre, at hjemmet løbende orienteres om deres barns faglige og sociale udvikling således, at forældrene får et grundlag for, at støtte op om barnets læring, skolegang og generelle trivsel.

Det betyder, at skolen:

 • beskriver tydelige mål for undervisningen i henhold til ministeriets fælles forenklede mål
 • løbende informerer og sikrer dialog med elev og hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, således at skole og hjem sammen kan støtte bedst muligt op om elevens faglige og sociale udvikling
 • sikrer, at elevplanen udgør et grundlag for dialog med elev og hjem, om elevens udbytte af undervisningen. Elevplanen skal give et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og generelle trivsel. Elevplanen kan danne grundlag for skole-hjem-samtalen

Det betyder, at forældrene:

 • tilstræber, at have en dialog med deres barn om læringsmål og udbytte af undervisningen
 • følger op på indgåede aftaler om, hvordan de kan støtte deres barns læring
 • holder sig orienteret på forældreintra i årsplaner og elevplaner

Princip
Vedrørende undervisningens organisering

Jævnfør Folkeskolens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for undervisningens organisering og herunder en række underpunkter, der figurerer som overskrifter for afsnittene herunder. Princippet er vedtaget på skolebestyrelsens møde d. 17.03.2015.

Undervisningstimetal

 • Undervisningstimetallet fastsættes indenfor rammerne af Folkeskoleloven samt de resursemæssige rammer, der fastsættes af Hørsholm Kommune for skolernes drift.
 • Inden for disse rammer vedtager skolebestyrelsen den konkrete timefordelingsplan for Vallerødskolen, med angivelse af fag og timetal for de forskellige årgange.

Skoledagens længde

 • Skoledagens længde lægges efter de timetal og retningslinjer som Undervisningsministeriet fastlægger.
 • Timerne fordeles så vidt muligt jævnt på dagene, dog med hensyntagen til praktiske lokaleforhold, mødevirksomhed m.m.
 • Skoledagene starter kl. 8.00 (undtagen ved konfirmationsforberedelse og i 10. klasse).

Understøttende undervisning (UUV)

 • UUV fordeles på skolepædagoger og lærere efter de retningslinjer, Hørsholm Kommune vedtager.
 • UUV læst af skolepædagoger lægges i starten af skoleforløbet, sådan at der ”fyldes op” fra børnehaveklasse og op. Herefter (i skoleåret 2015/2016 5. klasse) læses UUV af lærere.
 • Det tilstræbes, at UUV læst af lærere, varetages af en lærer med tilknytning til teamet eller med en faglig tilknytning til klassen.
 • UUV kan f.eks. indeholde (listen er ikke udtømmende):
  • Motion/bevægelse
  • ”Timeløse fag” – færdsel, seksualundervisning, etc.
  • Kobling til fag med praktisk indhold, f.eks. biologi
  • Anderledes og varierede undervisningsaktiviteter
  • Inddragelse af forældrekompetencer – f.eks. virksomhedsbesøg, besøg af forældre i klassen med deltagelse i undervisning
  • Faglig fordybelse – f.eks. i forbindelse med projekter, særlige emner, fag eller temaer
  • Lektielæsning 
  • Uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsvejledning – f.eks. uddannelsesdage, vejledning
  • Arbejde med trivsel
 • Der laves en plan med faste emner (ud fra ovenstående), der tages op på de forskellige klassetrin i UUV. Planen skal ikke være bindende for al UUV-tiden. Planen vedtages af skolebestyrelsen efter indstilling fra lærere, pædagoger og ledelse.

Holddannelse

Holddannelse organiseres både ved at danne hold i den almindelige undervisning og via ekstra resurser fra puljetimerne. Holddannelse skal tilgodese:

 • Praktiske eller sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med undervisningens afvikling – f.eks. i sløjd, håndarbejde og svømning
 • Undervisningsdifferentiering – f.eks. ved deling af hold i forhold til emner og køn
 • Anderledes organisering af undervisning – f.eks. ture ud af huset, og værkstedsarbejde
 • Trivsel – f.eks. ved forebyggende kurser og trivselssamtaler
 • Udfordringer for alle elever – f.eks. arbejde i mindre grupper sammensat i forhold til særlige emner og forskellige roller i samarbejde

Samarbejde med lokalsamfundet

I skolens samarbejde med lokalsamfundet søges nedenstående inddraget:

 • Klubber og foreninger - f.eks. Idrætsklubber
 • Musikskolen
 • Forældrekompetencer – f.eks. besøg på virksomheder
 • Virksomheder - f.eks. virksomhedsbesøg og praktik
 • Lokalpolitik – f.eks. ved skolevalg og politikerbesøg
 • Kirken – f.eks. via skoletjenesten

Valgfag

Udbuddet af valgfag på Vallerødskolen følger Hørsholm Kommunes udbud af udskolingslinjer som vedtaget af BSU i Hørsholm kommune.

Specialundervisning på skolen

På Vallerødskolen foregår specialundervisning (defineret som særlig undervisning i mere end 9 timer om ugen visiteret af Hørsholm kommune):

 • som undervisning integreret i de almindelige klasser med ekstra specialundervisning – f.eks. i form af en støttelærer i klassen
 • specialpædagogisk bistand - f.eks. i form af en støttepædagog eller praktisk hjælp til handicappede elever
 • for dyslektikere i læseklasserne

Supplerende undervisning

For at understøtte elevernes faglige eller sociale udvikling, kan skolen give supplerende undervisning. Den supplerende undervisning gives enten forbyggende som holdundervisning eller kurser i fag eller trivsel, eller til enkelt elever eller grupper af elever med aktuelle faglige eller trivselsmæssige udfordringer. Den supplerende undervisning tildeles af skolens kompetencecenter i samarbejde med skolens ledelse.

Elevernes placering i klasser

Målet for Vallerødskolens procedure for klassedannelse ved skolestart er at danne så gode og velfungerende klasser som muligt. Det gøres ved:

 • At danne klasserne, når vi kender eleverne og dermed har den bedste mulighed for at sammensætte velfungerende klasser på et professionelt grundlag baseret på egne observationer,
 • Organisering i små grupper i observationsperioden, som kan gøre skolemodningsprocessen nemmere.

Ved skolestart i børnehaveklassen dannes klasserne efter følgende model:

 • Klassedannelsen foretages i en kortere periode efter skolestart
 • I disse uger er eleverne fast placeret i mindre grupper
 • Holdene blandes, så skolen ser børnene i flest mulige sociale sammenhænge
 • Indholdet i ugerne er struktureret og fastlagt, så alle elever gennemgår de samme aktiviteter
 • Klasserne dannes efter følgende kriterier:
  • Skolens observationer og viden om børnene
  • Kønsfordeling
  • Geografi

Når elever kommer til skolen i løbet af skoleforløbet, følges Hørsholm Kommunes regler for frit skolevalg. Når eleven er optaget på Vallerødskolen, placeres eleven i en klasse af skolens ledelse. Ved klasseplacering tages der hensyn til følgende:

 • Antal elever i klasserne
 • Den tilflyttende elevs baggrund
 • Den modtagende klasses situation og historik
 • Kønsfordeling i modtagende klasse

Vikardækning
Målet med vikardækningsproceduren er at gennemføre så meget undervisning som muligt så kvalificeret som muligt.

Vikardækning af undervisning foregår efter følgende retningslinjer:

 • Kendt fravær som kurser, lejrskoler, seniordage, omsorgsdage m.m. aftales med vikaradministrator i god tid.
 • Pludseligt opstået fravær som sygdom, barns sygedag etc. ringes ind til vikaradministrator mellem 6.30 og 7.00.
 • Hvis skolens egne lærere eller skolepædagoger er i stand til at gennemføre den pågældende undervisning, sættes disse på vikaropgaverne først.
 • Har skolen ikke selv nok ledige lærere, rekvireres vikarer fra Hørsholm Kommunes korps af løse vikarer, der kaldes ind efter 7.00 og møder på skolen 7.50. Ved kendt fravær kan vikarer kaldes ind dagen før.
 • Ved længerevarende fravær etableres en fast vikarordning, enten via en vikar eller en af skolens faste lærere.
 • Vikartimer dækkes som udgangspunkt altid.
  • Ved vikartimer op til og med 6. klasse, tages en af skolens lærere eller skolepædagoger fra andre opgaver, hvis der ikke kan skaffes en vikar.
  • Fra 7. klasse og op kan eleverne gives fri, hvis der ikke er et meningsfyldt indhold og en kvalificeret vikar.
 • Indhold til vikardækkede timer gives enten af den fraværende lærer, via ugeplan eller vikarseddel på skole-intra, eller fra vikarmaterialer på skolens kontor eller bibliotek. Der følges op via en skriftlig tilbagemelding fra vikar til vikaradministrator og fraværende lærer.

Princip
Vedrørende Vallerødskolens Natur & bevægelses Mini-SFO, SFO1 og SFO2

Princip
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper, som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i henhold til § 40, stk. 4, at kommunalbestyrelsen fastsætter en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO’erne efter, at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse kan uddelegeres til skolebestyrelserne. Kravene til mål- og indholdsbeskrivelsen fremgår af Bekendtgørelse nr. 699 af 23/06/2014. Heraf fremgår det bl.a., at der skal angives mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal herudover angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og samarbejdet med forældrene. Herudover fastsætter skolebestyrelsen principper jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 2 principper for skolefritidsordningens virksomhed. Dette princip skal ses både som en mål- og indholdsbeskrivelse og som et princip vedtaget af skolebestyrelsen. Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsens møde d. 2. juni 2015.

Formål:

SFO er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus ud fra et helhedssyn på det enkelte barns udvikling og trivsel. Alle børn bliver set over en hel dag både som elev og barn i SFO hvilket gør, at der skabes kontinuitet og en rød tråd i hverdagen for det enkelte barn.

SFO sikrer en god introduktion til skolen i overensstemmelse med skolens værdier.

Mål:

 • SFO skal tilstræbe, at skabe tryghed for børn i overgangen mellem det kendte fra børnehaven og det nye i Mini-SFO. Det samme gør sig gældende ved overgangen fra Mini-SFO til børnehaveklassen
 • SFO bidrager til, at børn bliver mødt med empati og accept af omsorgsfulde voksne, der giver dem en tryg hverdag med vægt på udvikling, sociale færdigheder og tolerance
 • SFO bidrager til, at børnene er aktive medbestemmende med fokus på fælles forståelse og respekt for hinandens forskellighed
 • SFO bidrager til, at kulturen er præget af en høflig, positiv og tolerant omgangsform, hvor vi er bevidste om både sprogbrug og ageren i rummet
 • SFO bidrager til udvikling af børns leg, venskaber og aktive deltagelse i fællesskabet
 • SFO bidrager til fornyelse og udvikling af aktiviteter og værksteder i respekt for traditioner
 • SFO bidrager med forskellige former for udendørsliv og bevægelsesglæde samt oplevelser og forståelse for naturen
 • SFO arbejder for, at fastholde certificeringen som Natur og Bevægelses SFO
 • SFO bidrager til, at møde forældre og børn åbent og imødekommende
 • SFO bidrager til den gode dialog med forældre om det enkelte barns behov
 • SFO bidrager til, at forældre er orienteret om tiltag og aktiviteter via ugentligt nyhedsbrev på forældreintra gældende for SFO1. Og for SFO2 udgives månedsinformation 
 • SFO skal tilstræbe, at drage fordel af medarbejdernes forskellige styrker, og omgangsformen afspejler trivsel og respekt for forskellighed
 • SFO skal tilstræbe, at medarbejderne er inkluderende i det pædagogiske arbejde og skaber en tryg og indholdsrig hverdag for børnene

Princip

Elever kan ifølge Folkeskoleloven opfylde en del af undervisningspligten gennem deltagelse i eliteidræt eller musikskoleundervisning. Ifølge Folkeskoleloven skal skolebestyrelsen fastsætte principper herfor (§44, stk. 2, nr. 2). Principperne har baggrund i bestemmelserne i Folkeskoleloven samt i bemærkninger til L 51 af 31.10.2013. Vallerødskolens bestyrelse har d. 14.09.2015 vedtaget følgende principper:

Tilladelse til, at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt i musikskole eller i idrætsforeningen, gives af skolens leder på baggrund af en anmodning fra elevens forældre.

Tilladelsen kan gives fra 7. klassetrin og op. Fritagelsen kan gives i tiden til understøttende undervisning samt i valgfag (Pt. ikke muligt i Hørsholm pga. linjemodellen i udskolingen). Ved en fritagelse fra undervisning er det elev og forældrenes ansvar, at holde sig orienteret om undervisningens indhold og eventuelle opgaver.

Det er skolens leder, der tager en vurdering af, om det er fagligt forsvarligt, om det er muligt i forhold til planlægningen af skoledagen og i hvilke dele en fritagelse fra undervisning vil kunne finde sted. Vurderingen tages efter konsultation med lærerteamet omkring elevens klasse. Hensynet til, at eleven rent fagligt kan leve op til læringsmålene, vil altid veje tungere end hensynet til deltagelse i andre aktiviteter.

Fritagelsen kan kun gives i begrænset omfang, typisk en enkelt lektion om ugen til musikskoleundervisning og max. 2 – 4 lektioner om ugen til eliteidræt. Tilladelsen kan gives for ½ skoleår af gangen, hvorefter der foretages en fornyet vurdering.

En anmodning fra forældre om fritagelse af en elev fra undervisningen i forbindelse med dette princip med baggrund i deltagelse i eliteidræt, skal være vedlagt en indstilling fra idrætsklub, indeholdende en motivering af, at der er tale om eliteniveau, tidsforbrug samt konkurrenceniveau.