Skolens værdiregelsæt og ordensregler sætter rammer for, hvordan elever på Vallerødskolen kan omgås og trives sammen. Formålet er, at skabe rammer, hvor der er plads til alle og at alle skal kunne være på skolen på en god måde. Dialog og samtale er altid første skridt ved overtrædelser eller problemer med trivsel. Vi forsøger, at holde dialogen så tæt på eleverne som muligt, dvs. at det primært er lærere eller pædagoger, der tager den første dialog. Hvis andre foranstaltninger skal tages i brug, skal hensynet til den enkelte altid afvejes mod hensynet til den øvrige elevgruppe og hensynet til ro i undervisningen.

Hvis elever overtræder skolens ordensregler, søges årsagen hertil afklaret gennem en samtale med eleven. Gennem samtalen forsøges eleven bibragt forståelse for, at værdiregelsættet og ordensreglerne skal overholdes. Dette gælder både i forhold til enkeltelever og grupper af elever. Samtalen tages af den medarbejder, der påtaler overtrædelsen. Hvis eleverne ikke kan bibringes til en forståelse af nødvendigheden af, at overholde ordensreglerne, kan klasselæreren, afdelingslederen eller skolelederen inddrages i samtalen, evt. ved at eleven/eleverne ”sendes på kontoret” ifølge med læreren/pædagogen eller der aftales en samtale.

I forhold til overtrædelsens karakter vurderes det, om elevens forældre skal kontaktes med henblik på en samtale med dem og eleven for at bibringe en forståelse af nødvendigheden af, at overholde ordensreglerne. Det vurderes ligeledes, hvem der foretager henvendelsen, lærer, pædagog, klasselærer, afdelingsleder eller skoleleder.

Hvis elever overtræder ordensreglerne, værdiregelsættet og i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan der iværksættes foranstaltninger. De øvre rammer for foranstaltninger sættes af ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen nr. 665 af 20/6 2014”, det vil sige at bekendtgørelsen angiver, hvilke foranstaltninger skolen kan iværksætte indenfor lovens rammer og altså samtidigt, hvilke skolen ikke kan iværksætte.

På Vallerødskolen er en række forebyggende tiltag beskrevet i Trivselsplanen. Herudover kan følgende foranstaltninger iværksættes:

 • Inddragelse af mobiltelefoner, bolde, løbehjul, rulleskøjter m.m.
 • Ude/inde ordning i frikvarter for enkeltelever/grupper af elever/hele klasser.
 • Placering med opsyn i frikvarter f.eks. på kontor, på bibliotek o.a.
 • Inddragelse af udgangstilladelse.
 • Skolen kan desuden give eleven en påtale og ved gentagne overtrædelser en advarsel om iværksættelse af foranstaltninger ved fortsatte overtrædelser.

Bekendtgørelsen åbner desuden mulighed for følgende foranstaltninger ved alvorligere og gentagne overtrædelser:

 • En elev kan overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
 • Eftersidning i op til en time[1].
 • Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge[2].
 • Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole[3].
 • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole. (Ikke aktuelt på Vallerødskolen)
 • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen[4].

Ved iværksættelse af foranstaltninger skal beslutningen træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, og skal stå i rimeligt forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt uagtsomt m.v.[1] Betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.

[2] Betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Kan kun finde sted en gang i samme skoleår, i særlige tilfælde dog to gange samme skoleår.

[3] Betinget af forudgående meddelelse til forældrene.

[4] Kan iværksættes hvis eleven, forældrene og skoleleder på modtagerskolen er enige i beslutningen. I gentagelsestilfælde og særligt grove tilfælde, kan overflytning besluttes i enighed mellem skoleleder og skoleleder på modtagerskolen, uden tilslutning fra elever og forældre. Kommunalbestyrelsen skal i så tilfælde have skriftlig meddelelse om beslutningen og baggrunden herfor, og forældrene skal have skriftlig besked.