Vallerødskolen har følgende værdier: 

Fællesskab – engagement – faglighed

 • Trivsel for alle
 • Alsidig udvikling
 • Glæde ved læring
 • Gensidig respekt
 • Ansvarlighed for alle

Fællesskab, engagement og faglighed er grundværdier, som skal være grundlaget for hele skolens hverdag og praksis.

Herudover udtrykker værdigrundlaget at:

 • Vi på Vallerødskolen skaber rammer, der sikrer den bedst mulige trivsel for elever, medarbejdere og forældre, både for den enkelte og i relationer med andre.
 • Alle bidrager til og tager ansvar for fællesskabets og egen trivsel ved, at anerkende og respektere andre og give plads, tid og rum til, at andre kan trives.
 • Vi tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse. Således har alle ret til, at få deres oplevelser taget alvorligt og blive lyttet til.
 • Vi accepterer ikke mobning.
 • Eleverne skal udvikle sig både fagligt, socialt og personligt, derfor skal de udfordres på forskellige måder og forskellige områder. Dette skal give en alsidig udvikling samt glæde ved og lyst til læring.

I værdiregelsættet indgår desuden Vallerødskolens:

Vallerødskolens ordensregler

Skolebestyrelsen fastsætter jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 4 skolens værdiregelsæt og ordensregler. Ordensreglerne er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om foranstaltninger til fremme af god orden i skolen.  Ordensreglerne er vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 2. juni 2015.

 

 

Ordensregler

Alle skal vise hensyn.

Du skal rette dig efter de anvisninger lærere og pædagoger giver.

Du må ikke forstyrre undervisningen.

Du skal undgå, at gøre noget der skader personer eller beskadiger ting.

Du skal behandle skolens inventar og materialer ordentligt.

Du skal tale og skrive pænt – nedsættende sprog samt mobning accepteres ikke.

Når du færdes indendørs, skal du gå.

Hvis du må være i klassen i frikvartererne, skal det foregå under rolige former.

 • Indskolingen har udeordning i pauserne.
 • På mellemtrinnet aftales inde- og udeordning på årgangene, og det besluttes på et afdelingsmøde.
 • I udskolingen må du forlade skolen i mellemtimer og pauser, hvis du har dine forældres skriftlige tilladelse. Du må også godt opholde dig i klassen.

Boldspil skal foregå udendørs på de anviste arealer i pauser og efter læreren anvisning.

Du må ikke løbe på skateboard, løbehjul og rulleskøjter i skolegården og på indendørs arealer. Du må ikke cykle eller køre på knallert på skolens arealer.

Du skal gå til din klasse, når der er teaterringning[1]. Når det ringer ind, skal du være parat ved din plads med relevant materiale til undervisningen.

Du skal stille din cykel eller knallert på de anviste pladser ved fodgængerovergangen og ved SFO.          

Du må ikke ryge og drikke alkohol på skolen.

Sammen med dine forældre, har du ansvaret for de ting, du medbringer i skolen.

Du må gerne medbringe mobiltelefon. Det er kun tilladt, at have mobiltelefonen tændt i timerne, hvis læreren har godkendt det til brug i undervisningen.

Hvis du bruger mobiltelefonen uden tilladelse i timerne, bliver den konfiskeret og bragt til kontoret. Første gang den bliver konfiskeret, kan du selv hente den ved skoledagens afslutning. I gentagne tilfælde kan den hentes ved skoledagens afslutning efter aftale mellem dine forældre og kontoret.

Hvis du kommer til, at anrette skade på skolens eller andres ejendom, må du og dine forældre forvente erstatningskrav. Dette gælder også ved bortkomst af bibliotekets bøger og øvrige materialer tilhørende skolen.

Ved skoletidens ophør skal du forlade skolens område.

I klasselokalet og det faglokale, der forlades efter endt undervisning, skal der være ryddet op, stolene skal være sat på plads, og der skal være fejet.

I tilfælde af snevejr henvises til snereglerne.[1] Teaterringning er et kort ring 2 minutter inden pausen slutter. Det signalerer, at det er tid til, at gå til klassen og gøre klar til undervisning. Teaterringning bruges ved slutning af 12-pausen.

Ordensregler
Vedrørende sneregler

Sneregler

Skolebestyrelsen fastsætter jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 4 skolens værdiregelsæt og ordensregler. Ordensreglerne er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om foranstaltninger til fremme af god orden i skolen.  Ordensreglerne og herunder snereglerne, er vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 2. juni 2015.

Når det sner, må der leges/kastes med sne på græsplænen ved volden for elever op til 6. klasse og på græsplænen ved Streetsoccerbanen for udskolingens elever.

Der må ikke kastes med sne i skolegårdene.

I løbet af første modul bliver der med et alle-kald givet besked om, der må kastes med sne i pausen.

Regler for leg/snekast:

 • Det er ikke tilladt at give ”vaskere”
 • Sneen skal blive på volden
 • Når der leges med sne, skal man altid holde godt øje med, om kammeraterne også synes, det er sjovt. Vis hensyn, brug den sunde fornuft og accepter et ”nej”, ”hold op” eller ”stop” med det samme

I forbindelse med vikarskemaet bliver der sat snevagter på begge områder.

Skolens værdiregelsæt og ordensregler sætter rammer for, hvordan elever på Vallerødskolen kan omgås og trives sammen. Formålet er, at skabe rammer, hvor der er plads til alle og at alle skal kunne være på skolen på en god måde. Dialog og samtale er altid første skridt ved overtrædelser eller problemer med trivsel. Vi forsøger, at holde dialogen så tæt på eleverne som muligt, dvs. at det primært er lærere eller pædagoger, der tager den første dialog. Hvis andre foranstaltninger skal tages i brug, skal hensynet til den enkelte altid afvejes mod hensynet til den øvrige elevgruppe og hensynet til ro i undervisningen.

Hvis elever overtræder skolens ordensregler, søges årsagen hertil afklaret gennem en samtale med eleven. Gennem samtalen forsøges eleven bibragt forståelse for, at værdiregelsættet og ordensreglerne skal overholdes. Dette gælder både i forhold til enkeltelever og grupper af elever. Samtalen tages af den medarbejder, der påtaler overtrædelsen. Hvis eleverne ikke kan bibringes til en forståelse af nødvendigheden af, at overholde ordensreglerne, kan klasselæreren, afdelingslederen eller skolelederen inddrages i samtalen, evt. ved at eleven/eleverne ”sendes på kontoret” ifølge med læreren/pædagogen eller der aftales en samtale.

I forhold til overtrædelsens karakter vurderes det, om elevens forældre skal kontaktes med henblik på en samtale med dem og eleven for at bibringe en forståelse af nødvendigheden af, at overholde ordensreglerne. Det vurderes ligeledes, hvem der foretager henvendelsen, lærer, pædagog, klasselærer, afdelingsleder eller skoleleder.

Hvis elever overtræder ordensreglerne, værdiregelsættet og i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan der iværksættes foranstaltninger. De øvre rammer for foranstaltninger sættes af ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen nr. 665 af 20/6 2014”, det vil sige at bekendtgørelsen angiver, hvilke foranstaltninger skolen kan iværksætte indenfor lovens rammer og altså samtidigt, hvilke skolen ikke kan iværksætte.

På Vallerødskolen er en række forebyggende tiltag beskrevet i Trivselsplanen. Herudover kan følgende foranstaltninger iværksættes:

 • Inddragelse af mobiltelefoner, bolde, løbehjul, rulleskøjter m.m.
 • Ude/inde ordning i frikvarter for enkeltelever/grupper af elever/hele klasser.
 • Placering med opsyn i frikvarter f.eks. på kontor, på bibliotek o.a.
 • Inddragelse af udgangstilladelse.
 • Skolen kan desuden give eleven en påtale og ved gentagne overtrædelser en advarsel om iværksættelse af foranstaltninger ved fortsatte overtrædelser.

Bekendtgørelsen åbner desuden mulighed for følgende foranstaltninger ved alvorligere og gentagne overtrædelser:

 • En elev kan overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
 • Eftersidning i op til en time[1].
 • Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge[2].
 • Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole[3].
 • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole. (Ikke aktuelt på Vallerødskolen)
 • Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen[4].

Ved iværksættelse af foranstaltninger skal beslutningen træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, og skal stå i rimeligt forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt uagtsomt m.v.[1] Betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.

[2] Betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Kan kun finde sted en gang i samme skoleår, i særlige tilfælde dog to gange samme skoleår.

[3] Betinget af forudgående meddelelse til forældrene.

[4] Kan iværksættes hvis eleven, forældrene og skoleleder på modtagerskolen er enige i beslutningen. I gentagelsestilfælde og særligt grove tilfælde, kan overflytning besluttes i enighed mellem skoleleder og skoleleder på modtagerskolen, uden tilslutning fra elever og forældre. Kommunalbestyrelsen skal i så tilfælde have skriftlig meddelelse om beslutningen og baggrunden herfor, og forældrene skal have skriftlig besked.

Kommer snart