Referat skolebestyrelsesmøde 23/24

Referat møde 275
Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 23. august 2023 kl. 19.00 – 21.00.

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen 
Afbud: Daniel Bøjle, Tobias Touborg,
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 275


1. Godkendelse af referat nr. 274 
Referat 274 godkendt med følgende tilføjelse under pkt. 8


2. Nyt fra skolen 
a) Skoleårets start
Vi er kommet godt i gang med skoleåret, og ser frem til Housewarming i morgen. Der knokles med at få de sidste faglokaler indrettet jf. pkt. 2b.
9.årg. er i gang med at tjene penge til deres skolerejse. De er meget aktive hvilket er rart at se, men vi vil fremefter lave nye regler for kagesalg, særligt for salg i indskolingen. Det fylder for alt for meget for de mindste elever.
b) PCB
Desværre nåede renoveringen ikke at blive færdig til 14.august, hvilket er en skam, da skoleårets start ville have været langt bedre, såfremt vi i sommerferien kunne have indrettet lokaler i større stil. Fase 4 viste sig at blive den mest vanskelige at styre grundet faglokaler, pavilloner, idræt og personalerum.
De store arbejder på skolen afsluttes 4.9 – herefter bruges der en uges tid på at fjerne byggehegn og rydde op.
Der er foretaget nye PCB-målinger hvor vi afventer testresultaterne. Det forlyder, at værdierne er super fine.
Kommunen vil indkalde til en mere officiel ”re-åbning” af skolen formentlig i oktober.
c) Ansættelser
Før sommerferien ansatte vi to lærere til 5.årg. Kasper og Nanna. Fine samtaler, med god kvalitet i bunken.
Pt. er vi ved at ansætte en ny afd.leder. 2. samtalerunde afvikles næste mandag. 2 er indkaldt til samtale.
Mia ansat som skolepædagog 1.årg.


3. Nyt fra SFO
Der er lagt planer med de øvrige SFO´er i forhold til aktiviteter på tværs af institutioner.
Træværkstedet er ved at være klar til at blive åbnet.
Fælles sommer-sfo afviklet på Hørsholm Skole. Det har overordnet set været fint.
Vores nye 0.årg. hviler godt i sig selv, der er god stemning blandt børnene. Fokus på sprogudvikling i børnegruppen.


4. Nyt fra medarbejderne
Der er gode tilbagemeldinger i forhold til de nye ansatte på skolen
Der opleves en generel træthed ovenpå corona-nedlukning og renovering. Man ser frem til at byggerod og klargøring af lokaler er overstået.


5. Budget 2024-2027
Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2024-2027 har administrationen udarbejdet råderumsforslag og budgetønsker til KB. Økonomiudvalget har i februar 2023 bedt administrationen om forslag for 35 mio, fordelt mellem kommunens fagudvalg/centre. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for de kommende budgetforhandlinger.
På Børne- og Skoleudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 15,8 mio. kr. i 2024 og budgetønsker for 6 mio. kr. (5.6 drift + 0,4 anlæg)
Jesper gennemgik rådrumsforslag og budgetønsker. Bestyrelsen samler deres kommentarer til råderumsforslag og budgetønsker i et høringssvar, som fremsendes til kommunen primo september.

6. Input til høringssvar
Formanden noterede løbende – Udkast laves og fremsendes til bestyrelsen op til budgetdialogmødet 30.8. Deadline for fremsendelse til kommunen er 4.9.

7. Årets skolebestyrelsesmøder
20.9, 1.11, 15.11 kontaktforældremøde, 6.12 (let spisning start 18.30), 28.2, 20.3, 24.4, 15.5 (kontaktforældremøde), 12.6 (med middag) 

8. Aftaler for deltagelse i forældremøder herunder hvad der skal fortælles på årgangene.
Der tales ud fra årsberetningen. Jesper fremsender datoer og fordeling senest fredag.

9. Kontakt-forælderfolder
Input til folder: skolebestyrelsen kontaktes via aula
I øvrigt vil bestyrelsen gerne have deres e-mailadresser væk fra hjemmesiden. De kan kontaktes via aula. Nicole skriver til sekretæren.

10. Skolefond og Housewarming
Fonden er oprettet – mobilepaykonto klar ganske snart.
Vi informerer lidt i morgen til housewarming, her vil det også være muligt at donere via et oprettet mobile-pay-box-nummer tilknyttet skolen. Charlotte retter dokumenterne til, printer til i morgen og mødes med Jesper på kontoret kl. 8

11. Evt.
Det besluttes at emnet ‘mobil og skærmpolitik sættes på dagordenen 20/9 og det forventes her at, der kommer en række tiltag for at minimere brugen af mobil/skærm.

Andre datoer: 8.9 26.10 og 21.2 har BSU indkaldt til møder med bestyrelsesformænd
Referat møde 276
Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 20. september 2023 kl. 19.00 – 21.00.

Deltagere: Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen 

Afbud: Daniel Bøjle,Charlotte Grønfeldt og Simon Nicolai Choleva

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 276
Godkendelse af referat nr. 274 + 275

Referaterne godkendt

Nyt fra skolen 

SSP – hvad er status. 
Jesper inviterer Ulrik til kontaktforældermødet 15.5
Vallerød News 
Uge 39 (naturfagsuge)
PCB 
        - Indvielse skole
        - Løbende småjusteringer

Nyt fra SFO 
Tema ”alt under vandet” er i fuld gang. Super skønt at se børnene undersøge naturen.
Samarbejder med badminton og floorballklubberne
Desuden fodboldturneringer med de andre SFO´er
Det er skønt at fritidspædagogikken igen kan komme i højsædet.
”Komme Gå”- modulet er lukket ned. Der er lavet et nyt ”post-kasse”-system i aula. 

Nyt fra medarbejderne 

Erasmus-tur til Athen i oktober – Steam-projekt.
Der er travlhed bland kollegaerne, men god stemning særligt over, at renoveringen er overstået.

Nyt fra elevrådet
Formand og næstformand vælges 2.10. Inviteres til næste møde.

Nyt vedr. trivselsarbejdet på skolen

 
a. Det større børnefællesskab - Fortælling om 3.årgang (orientering/drøftelse)
Skolen fortalte om årgangens arbejde med årgangsundervisning, og deres ønske om at give børnene udsyn mod hinanden på tværs af årgangen, samt deres arbejde med projektbaseret læring. Det er en retning som skolen bevæger sig mod, og dertil kommer, at man på sigt ønsker at have fleksible stamhold, som justeres nænsomt i løbet af et skoleår.

Mobil og skærmpolitik
 
a. Feedback fra lærere/ledelse vedr. forskellige tiltag ift. mobil politik – erfaringer/anbefalinger (info pkt.)
b. Ipad/Chromebook – hvordan bruges det som understøttende læringsmiddel (fordele / ulemper) (Info pkt.)
c. Pauserne – hvad er en god pause/frokost
Ad. a
Skolen gav tilbagemelding på ”lyden” blandt skolens medarbejdere. Den grundlæggende holdning på skolen er, at mobilpolitikken redigeres, så det bliver tydeligt hvad vi vil som skole. Jesper retter til, og fremlægger udkast for bestyrelsen ved næste møde.
Den nye politik træder i kraft pr. uge 43. Jesper informerer forældre og medarbejdere. 
Det forslås, at vi genbesøger politikken/evaluerer den ved 1. møde i året hvert år.
Ad. b Udgik
Ad.c
Der henstilles til, at der som udgangspunkt ikke ses skærme i spisepausen fra 11.20-11.35. Opfordres til rolig musik, små samtaler, højtlæsning etc. Masser af nærvær og mindre skærm.
Skolen tager punktet på kommende fællesmøde/afd.møde. 

Evt.
Tilbagemelding fra BSU-møde 8.9
Der er lagt 3 møder i kalender med BSU. Det første er netop afviklet. Temaerne fra Vallerød blev præsenteret, særligt ”sammen om Vallerød”, fokus på hvad der virker og de gode erfaringer med tolærerordning på nogle årgange. 
Ansættelsessamtaler onsdag uge 39
Nicole deltager fra bestyrelsen
Tilbagemelding fra læseklasse forældremøde: God opbakning fra forældrene, der sætter stor pris på det arbejde skolen gør.
Andre datoer: 26.10 og 21.2 har BSU indkaldt til møder med bestyrelsesformænd
REF møde 277
Sted: Vallerødskolen - lærerværelse

Dato: 1. november 2023 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen, 
Elevrådsformand Noah Vegberg 8x
Afbud: August Hartmann 8x, Daniel Bøjle, Simon Nicolai Choleva


Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 277

1. Godkendelse af referat nr. 276
Godkendt via aula

2. Nyt fra skolen
a. Mobilpolitikken – nyt tiltag
Jesper orienterede om det nye tiltag, samt opstarten i ”uge 1”. Pt. Gode tilbagemeldinger, men vi er i gang med en indkøringsperiode. Jesper har modtaget en henvendelse fra en forælder som var uforstående overfor tiltaget.
Tilbagemeldinger fra lærerrepræsentanter også fine. Ligeledes fra elevrådsformand, der fortæller, at de på 8.årgang er mere sammen i pauserne nu. 
Der drøftes mulighed for ’aktivitetsgårdvagter’ og aktiviteter for børn der har brug for ’stillepauser’. 
b. Beredskabsplan
Jesper orienterede om samarbejdet med Safesec, som har lavet ny beredskabsplan til skolen. Denne dækker udover brandinstruks også instrukser vedr. væbnet angreb m.m. Safesec kommer til skolen to mandage i november hvor planerne gennemgås, og hvor der desuden afvikles 1.hjælp kursus for alle.
c. Erasmus ture og nyt projekt
Skolens første Erasmusprojekt er ved at være afsluttet. Vi har i uge 41 har et hold lærere i Grækenland på kursus om STEAM, og i næste uge er et hold af sted til Valencia, hvor der er skolebesøg. Her handler det om makerspace, programmering, LegoLeague m.m.
Ny ansøgning sendt afsted. Fokus i denne bliver arbejdet med børnefællesskaber, inklusion og drømmen om at være en skole med så stor magnetkraft, at eleverne ikke fravælger skolen.
d. Budget
I indeværende budgetår, nåede vi ikke at inddrage bestyrelse ordentlig i arbejdet med skolens budget. Dette vil skolen gerne rette op på, i det kommende budgetår. Der efterlyses 1-2 repræsentanter fra bestyrelsen, som kan indgå i et lille ”budget-udvalg” i foråret 2024.
Katrine, Charlotte og Nicole melder sig.

3. Nyt fra SFO

Bag for en sag har været afviklet igen. En god proces med bestillingssystem har lettet arbejdet. Overskud gik til børnetelefonen. 
SFO´en har planlagt med personalemøder om aftenen (hver 6.uge) i år. Det giver bedre mulighed for pædagogiske samtaler.

4. Nyt fra medarbejderne

Lærergruppen skal også samle sig på ny efter PCB – adskilt i pauserne mellem de to fløje på skolen, men der er er gang i en masse gode trivselsting på skolen. Små hyggelige tiltag spirer frem. 

5. Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand, Næstformand
Noah er netop blevet valgt som elevrådsformand
Der har været elevrådsmøde. Der drøftes en god aktivitetsdag i slutningen af skoleåret på tværs af skolens årgange
Der savnes bedre ting til skolegården. Eks. En panna bane eller andre mere tidssvarende aktiviteter. Elevrådsformanden opfordres til at der til næste elevrådsmøde arbejdes på at lave et oplæg til skolefonden ’Vallerødskolens Venner’, med pris og formål til de ting der ønskes til skolegården. 
18.12 er der fodboldturnering for 5.-9.årg. Det er ved at blive planlagt i udvalget.

6. Nyt vedr. trivselsarbejdet på skolen – trivselsmåling og sociale årsplaner.
Jespers noter til punktet lægges bagerst i referatet.

7. Forberedelse til BSU-møde 4.12
a. Mobilpolitikken
b. Samle skolen igen
c. Erasmus
d. Arbejdet med inklusion
Det aftales at bestyrelsen tænker over andre punkter til mødet

8. Planlægning af kontaktforældremøde
a. Kort info vedr. kontaktforælderfolderen – særligt til de nye kontaktforældre
b. Opfølgning mobilpolitik
c. #Sammenomvallerød” - ”samle skolen på ny”
i. Fonden
ii. Tiltag i løbet af året
iii. Hvordan passer vi godt på den ”nye” skole? Hvordan kan vi som forældre bidrage i dette

9. Evt.

Klassesammenlægning 5.årg
Jesper informerede om den forestående klassesammenlægning på 5.årg. herunder processen herfor.

Daniel sender info vedr. fondsmidler fra Velux

Kommende punkter:
- Branding af skolen
- Erasmus

Referat møde 278
Sted:
Vallerødskolen - lærerværelse
Dato:
6.december 2023 kl. 18.30 – 21.00
(spisning 18.30-19.00)
Deltagere:
Charlotte Grønfeldt, Kathrine Molin Andersen, Mikkel Gradert, Nicole Mas Shacham, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen,
Afbud:
Daniel Bøjle, Tobias Touborg, Simon Nicolai Choleva, Camilla Porsborg, Noah V. Jeppsson, August H. Hartmann
Emne:
Skolebestyrelsesmøde nr. 278
1.
Godkendelse af referat nr. 277
Referat godkendt. Fremefter vil referater lægges på skolens hjemmeside, så snart de er godkendt via aula. Således kan de komme hurtigere ud til forældre og andre for hvem det har interesse.
2.
Nyt fra skolen
a.
Safesec opfølgning
Skolens beredskabsplan er blevet gennemgået med medarbejderne. Alle har ligeledes gennemført kursus i 1.hjælp.
b.
Teacher-space
Skolen har indledt samarbejde med firmaet. I første omgang testes det af 5-6 medarbejdere. De giver hinanden feedback på videooptagelser fra undervisningen. Tanken er at folde det ud til alle medarbejdere i det kommende skoleår, og i samarbejde med Casper fra VBDS inden da, at klæde medarbejderne på til at give feedback til hinanden med afsæt i kompetencehjulet.
c.
Samarbejde med eye-2-learn
Samarbejdet er bekræftet af firmaet. Omdrejningspunkt bliver ”forhallen” som skal indrettes til de unge. Der bliver en proces hvor det store elevråd og udskolingslærerne involveres.
d.
Juletraditioner
-
Pynt en dør, klasserne konkurrerer
-
Julehistorie og sang i salen
-
Luciakor – 5.årg.
-
Juleindledning 20.12, med bingo og fællessamling, samt gløgg og æbleskiver til de ansatte
-
”Juleknas” og julefrokost – personalepleje
e.
5.årgang – tilbagemelding
Klassesammenlægningen er gået fint. Der er naturligvis elever der er kede af den klasse de er kommet i, og det arbejder vi med i samarbejde med forældre, elever og lærerteam.
Skolebestyrelsen efterspørger en mere dybdegående drøftelse omkring forhold der kan udvikle sig til klassesammenlægninger. Kan vi blive klogere på hvorfor elever søger væk fra skolen? Kender skolen til årsagerne bag? Hvad kan vi justere på? Hvad kan vi gøre mere af eller mindre af? Drøftelsen vil blive sat på et kommende bestyrelsesmøde.
f.
Eramus-ansøgning
Vores ansøgning er desværre ikke gået igennem, så vi skal i gang med en ny ansøgning til januar. Deadline bliver midt februar.
3.
Nyt fra SFO
Der er fokus på ”egen praksis” og ”evalueringskultur. Nysgerrighed på, hvad vi gør og hvorfor, og på hvad der virker godt og mindre godt.
Der har lige været klippeklister dag. Det gik rigtig godt og der var mange forældre og bedsteforældre der kom forbi.
4.
Nyt fra medarbejderne
Der er et fokus på arbejdet med forskellen mellem elevidentitet og barneidentitet. Dette i arbejdet med at regulere uhensigtsmæssig elevadfærd i undervisningen.
5.
Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand, Næstformand
Begge repræsentanter var desværre syge
6.
Nyt vedr. trivselsarbejdet på skolen – Vedr. trivsel, følges der op på et bestyrelsesmøde i foråret 2024
7.
Tilbagemelding fra BSU-møde 4.12 + inklusionspolitiksmøde med BSU
Mødet 4.12 blev aflyt grundet sygdom. Ny dato meldes ud når vi har den.
8.
Branding af skolen – hvad er muligt i praksis, og hvordan kan bestyrelsen hjælpe med opgaven?
Punktet flyttes til kommende møde, da Tobias var fraværende.
9.
Evt.
Kommende punkter:
-
Brobygning for udskolingen
Næste møde: Onsdag den 28.2 kl. 19-21

Referat møde 279

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 28.februar 2024 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen, Noah Vegeberg Jeppsson

Afbud: Daniel Bøjle

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 279

1. Godkendelse af referat nr. 278
Referat godkendt via aula, og lagt på hjemmesiden.

2. Nyt fra skolen
a. Ansættelse af medarbejdere – Dato og deltagere?
Skolen var desværre for sent ude ifht. at få en repræsentant med til jobsamtaler mandag den 26.2. Skolen har ansat ny lærer til kommende NEST-klasse.

b. Trivselsmåling, før, under og efter (proces og temaudvælgelse)
Årets obligatoriske trivselsmåling er påbegyndt. Skolen følger afviklingen, og det er aftalt, at skolens og afdelingernes resultater drøftes på temamøde før sommerferien. Her udvælges 1-2 fælles temaer for skolen. Desuden afsættes der tid til at årgangsteam kan drøfte resultaterne på klasse/årgangsniveau. 
I kommende skoleår vil en AKT-vejleder få tid til at holde årgangskonferencer med afsæt i årgangens trivselshandleplaner. På disse konferencer vil der ligeledes være deltagelse af afd.leder. Skolen vil fremadrettet skabe meretransparens til elever og forældre i arbejdet løbende.

c. Ungemiljø – lokaler udskoling og forhal
Der indkøbes skolemøbler til alle elever i udskolingen. Tilbud er indhentet, og processen går så småt i gang i marts. Leveringstid typisk 6-8 uger.

Desuden er vi ved at være klar med en plan for forhallen. Her vil der primært blive arbejdet med det visuelle udtryk, samt med at lave ”rum i rummet”. Der er afsat omkring 75.000 kr. i budgettet til indkøb. Desuden har bestyrelsen muliggjort at vi har fået doneret møbler fra en virksomhed der har lukket nogle afdelinger ned.

d. Planlægning: Valleby -planlægning er i fuld gang (uge 15). Desuden er skolens afdelinger ved at planlægge ”fællesskabsdagen” 19.3.
Udskolingen er ved at planlægge prøveafvikling og eksamensperioden. Info sendes til forældre og elever en af dagene.

3. Nyt fra SFO
Der er blevet ansat to nye skolepædagoger til 3.årg. og basen. Det er et stort løft til årgangen og Basen.

Der arbejdes med indretning af lokalerne med henblik maj-eleverne mm.

4. Nyt fra medarbejderne
Der knokles med planlægningen af Valleby. Det bliver en god uge. Husk torsdag i uge 15.

5. Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand, Næstformand 
Seneste møde blev aflyst grundet fravær.

6. Vallerødskolen som magnetskole
Hvordan arbejder vi med skolen som magnetskole, og hvad kan bidrage til, at forældre og børn ikke vælger skolen fra.
Hvordan kan skolebestyrelsen bidrage ind i det arbejde?
Det bemærkes, at der de senere år har været klassesammenlægninger på mellemtrinet og udskolingen. Således er der to klasser på 5.årg. og 7.-9.årg. Der er flere årsager til, at elever fravælger skolen. Dels har skolen som bekendt har været under pres de senere år med PCB-renovering og sygemeldt/skift i ledelsen. Desuden har skolen modtaget færre elever til skolestart i en lang årrække, grundet få børn i skoledistriktet. Når elever flytter eller skifter skole, er det sårbart da klassefællesskaberne i forvejen er små. Skolen oplever desuden, at overgangene mellem indskoling og mellemtrin, og igen mellem mellemtrin og udskoling kan være med til, at flytte på balancerne i klasserne. Der er opmærksomhed på problemet, og der arbejdes på indsatser der gør disse overgange bedre.
Ydermere arbejdes der på den længere bane med at arbejde endnu mere på tværs af årgangen, således at man i lige så høj grad føler tilknytning til sin årgang som til sin klasse. Skolen ønsker at eleverne føler sig som en del af et større børnefællesskab end klassen, og derfor arbejdes der løbende med indsatser på tværs af årgangenes klasser.

Bestyrelsens oplevelse er, at skolen efter nogle hårde år, er på vej ind I en rigtig god udvikling igen. Der er mange gode aktiviteter i gang for at styrke fællesskabet på skolen. ’Vallerødskolen som Magnetskolen’ drøftes videre ned i pkt 9.

7. Tilbagemelding fra BSU-møde 21.02 (BSU – Børne& skoleudvalget)
- På mødet med BSU blev der drøftet håndtering af sager vedr. krænkende adfærd mellem elever. Det blev drøftet hvorledes man i kommunen håndterer vanskelige sager, og hvad man gør, hvis noget voldsomt sker i kommunen alla de aktuelle sager i landet.

8. Vallerødskolens Venner
Der er fremsendt årsberetning og regnskab for 2023. Målet med arbejdet i foreningen er blandt andet tiltag der binder skolen sammen og som giver gode oplevelser mm. Til elever og ansatte.

Forslag: Brug torsdag i Valleby til at brande foreningen.
Skriv til kontaktforældre – lave klasseboder.

9. Branding af skolen – hvad er muligt i praksis, og hvordan kan bestyrelsen hjælpe med opgaven. (Brainstorm)
En forlængelse af pkt 6 ’ Vallerødskolen’ som en magnet skole. Tobias oplæg førte til en større drøftelse ifht. temaet.  Der foregår mange fine aktiviteter/projekter på skolen, i klasser, på årgange og fælles for hele skolen. Hvordan får vi de gode historier ud at leve? Det besluttes at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, som arbejder videre på idéplannet. Deltagere: Tobias, PL, CP, Jesper.

10. Evaluering af ”NY-mobilpolitik”
Det er gået overvejende godt, og langt de fleste elever har ikke mobiltelefonen i løbet af skoledagen. Der er naturligvis fortsat elever som ”glemmer” at aflevere deres telefon. Der arbejdes videre med tiltaget. Særligt på mellemtrinnet og tidlig udskoling opleves der mere kontakt mellem eleverne.

11. Evt.
- Sæbe til idræt? Skal eleverne selv have med eller monteres der sæbe? Er der sæbe på toiletterne?  Jesper har efterfølgende fulgt op på spørgsmålet. Der er ikke sæbedispensere i baderummene, hvilket heller ikke var tilfældet før renoveringen. Eleverne skal derfor selv medbringe sæbe til badning. Der er sæbe på toiletterne til håndvask.

Kommende punkt:
Budget 2024 (budgetudvalg – formøde – dato?)
Ministeriets skærmanbefalinger
Karaktergennemgang
Skoleudviklingssamtale – slides fra møde med skolechefen

Referat skolebestyrelsesmøde 22/23

Referat

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 24. august 2022 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, , Mikkel Gradert, , Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.
Afbud: Michael Geilager, Tobias Touborg, Simon Nicolai Choleva
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 268

Godkendelse af referat nr. 267

1. Nyt fra elevrådet – der er ikke valgt elevrådsrepræsentanter.

2. Beslutning af sager
2.1. Møde afholdelse i bestyrelsen
6.4.1. Mødestyring, dagsorden og referat

Onsdag som mødedag er besluttet
14.9 næste møde
Kommende møder: 5.10, 7.12, 8.2, 12.4, 7.6
Kontaktforældremøder 1.11 + 7.3

6.4.2. Forventningsafstemning
- Stram tidsstyring så vi slutter til tiden
- Mødeleder: Formanden.
Ordstyrer: Næstformand.
Referat: skrives af ledelsen.

6.4.3. Hvad vil jeg gerne arbejde med?
- Skolens principper
- Fra indvikling til udvikling (Mikkel, Nicole) – udvikling af de voksnes læring og relationskompetencer, kollegial supervision etc (trivsel vs mistrivsel)
- Trivselsarbejdet på Vallerødskolen (Charlotte + Kathrine, Nicole)
- Det gode samarbejde mellem skole og forældre – Forældreinddragelse (Daniel, Kathrine, Nicole)
- Det gode fritidsliv (Daniel)
- Arbejdet med teknologiforståelse (Daniel)
- ”nyt” fra medarbejderne som fast punkt
- Arbejdet med elever med særlige forudsætninger (Mette Platz)
- Hvad sker der med pigerne (piger som mistrives og skifter skole)
- Den gode fortælling om skolen. Hvordan gødes den bedst?
- Det gode relations-arbejde

6.4.4. Kommende emner
Se. Pkt. 6.4.3

2.2. Høringssvar til Hørsholm kommunes budget 2023 – 2026
Budgetmaterialet er fremlagt på Hørsholm kommunes hjemmeside. Der er dialogmøde den 7. september 2022 og høringsfrist den 8. september 2022.
Den del af materialet, der direkte berører skolen findes her:
https://www.horsholm.dk/media/5375/raaderumsforslag-budget-2023-2026.pdf
Side 2 til 27.
Det samlede materiale findes her:
https://www.horsholm.dk/nyheder/2022/august/budget-2023-2026-hoeringsmateriale

Det samlede materiale er meget stort, og bestyrelsen skal primært forholde sig til det materialer, der omhandler skoler. På bestyrelsesmødet gennemgås materialet, og der skal aftales en skitse til høringssvar, der kan sendes senest den 8. september.

Jesper Hviid Andersen gennemgik administrationens råderumsforslag samt kommunens drifts- og anlægsønsker. Skolebestyrelsen vil udarbejde et høringssvar til KB.


3. Drøftelser
3.1. PCB-renovering
Orientering om status og drøftelse af projektet, med særligt henblik på overgangen mellem fase 2 og 3, som vil ske i oktober, på baggrund af erfaringer fra sidste skift mellem faserne.

Fase 2 kører efter tidsplanen, forventet overlevering i uge 43. Forud for overleveringen pågår pt. et stort planlægningsarbejde. 2/3 af skolens elever skal flyttes rundt, desuden skal idræt, PLC, samlingssal ryddes til fase 3. Ydermere skal SFO og Basen genetableres i østfløjen. Fokus i skiftet fra fase 2 til 3 er øget sikkerhed for alle, således at der ikke opstår farlige situationer når byggehegn m.m flyttes rundt.
Bestyrelsen ønsker at invitere Bygherreden mhp orientering om kommende skift fra fase 2 til 3 og særligt mhp øget sikkerhed.

4. Orientering
4.1. Nyt fra SFO
Børn og voksne tager hverdagens pladsudfordringer rigtig godt. Afstandene mellem aktiviteter er store hvilket kræver lidt ekstra voksne. Tidligere har vi nemmere kunnet hjælpe hinanden på tværs af SFO og Basen. Dette er ikke længere muligt da der er byggehegn mellem de to afdelinger. Alle ser frem til at komme ”hjem” i østfløjen.
Der skal ansættes et par pædagoger til 3.årg.

4.2. Nyt fra skolen – skoleåret 22/23
Michaels sygemelding påvirker naturligvis skolens dagligdag. Det skaber bekymring i medarbejdergruppen, og arbejdspresset i ledelsen er øget betragtelig. Ledelsen vil i denne uge omfordele de samlede ledelsesopgaver.

Skolen har ansat en tysk/engelsklærer til udskolingen. Desuden er der ansat en lærer til læseklassen også.
1.ansættelsesrunde til afd.lederstillingen i udskolingen blev afviklet tirsdag den 23.8. To kandidater er valgt ud til 2.runde i næste uge.

Der er pt. en del uro på 8.årg. som skolen i længere tid har arbejdet med. Desværre har en del af pigerne i den ene klasse valgt at skifte skole, hvilket naturligt skaber bekymring blandt medarbejdere, elever og forældregruppen på hele årgangen.

Skolebestyrelse og ledelse har modtaget mange henvendelser fra forældregruppen. Disse behandles og der gives tilbagemeldinger fra afd.leder. Skolebestyrelsen laver ligeledes et samlet svar til forældregruppen.

Det generelle arbejde med trivselsindsatser på skolen vil blive sat på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde.

5. Eventuelt
Skolebestyrelsen deltager I de kommende forældremøder på de årgange de har børn på. Formandens beretning vil blive gennemgået, desuden vil de opfordre forældrene på skolen til at hjælpe med ”forældreoverdragelsen” fredag den 30.9, hvor hele medarbejdergruppen skal på pædagogisk weekend og arbejde med udviklingen af teamsamarbejdet.

Nicole Mas Shacham/Jesper Hviid Andersen

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 14. september 2022 kl. 19.00 – 21.00

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.
Afbud: Michael Geilager
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 269

1. Godkendelse af referat nr. 268

Referat godkendt

2. Nyt fra Skolen

Michael fortsat sygemeldt. Det påvirker naturligvis hele skolen. Både medarbejdere og i ledelsen.
Skolen har haft 5 opsigelser i det nye skoleår. Dette påvirker ligeledes driften og det skaber naturligvis bekymring i medarbejdergruppen også.

3. Nyt fra SFO

Optaget af det kommende skift i forbindelse med PCB-renoveringen. Man forsøger at tænke indretning ind i skiftet, og bruger anledningen til at rydde ud, og indrette på anden vis. Særligt fokus på natur og dyreliv, hvilket vi gerne vil trække ind i bygningerne også.
Har gang i flere samarbejder med omverdenen (Vild natur, Floorball- og fodboldklubben)

4. Nyt fra medarbejderne

Usikkerhed blandt kollegaerne grundet opsigelser
Mange forsøger at bidrage til den positive fortælling om skolen
Der spørges til om det mon er muligt at søge fonde til diverse ”ude-tiltag”?

5. Nyt fra Elevrådet

Elevrådet er ikke blevet fundet endnu. Klasserne vælger repræsentanter i denne tid. OBS på, at Helle som gennem årene har stået for elevrådsmøderne stopper på skolen 1.10.

6. Tilbagemelding fra budgetmødet 7/9

Skolen var repræsenteret ved formanden, Jesper og Charlotte. Ikke noget nyt fra mødet. Høringssvar afsendt til forvaltningen samme aften.
Mere info deles på kommende møde primo oktober.

7. Frisætning på skoleområdet - input fra Skolebestyrelsen inden 18.september(se vedhæftede bilag)

Kan det gøre noget positivt for fastholdelse og rekruttering. Vigtigt medarbejderne kan se gevinsten ved det.
Hvad frisættes man fra og til?
Overvejende positive i forhold til mulighederne ved at blive frisat.
Kan være bekymrede for ”at lægge barn til”. Hvad mister de? Hvad lærer de? Hvad lærer de ikke.

Sendt videre til skolechefen:
Overvejende bakker bestyrelsen op om det skolen gerne vil. Overvejende tillid til, at vi vil gøre det bedste med de muligheder vi kunne få – men også en bekymring for at ”det bliver for vildt” så folk trækker deres børn ud af skolen.
Flere taler om, at det kunne være fedt at slå sig op på, at vi er sat fri. Måske kan det holde på medarbejderne og lokke nye til.
Medarbejderne gav indtryk af, at de vildt gerne vil have de nye muligheder. De oplever at den kreative tankegang ofte bremses af de snævre rammer og de mange regler der skal følges.
Der blev vendt mange gode ideer, lige fra ”rullende indskoling”, lodrette klasser og årgange, nye fag på skemaet (social bevidsthed, livsduelighed, science etc), fælles udskoling med større ungemiljøer på tværs af aldre og meget mere.

8. Hvad vil jeg gerne arbejde med?

Understående 7 temaer tages op på kommende bestyrelsesmøder
1) Trivselsarbejdet på skolen (Ledelsen)
2) Kollegial sparring og supervision (Ledelsen)
3) Mobil/skærm politik (Tobias, Charlotte)
4) Det gode fritidsliv (Daniel)
5) Teknologiforståelse (Daniel)
6) Skolens principper
7) Arbejdet med inkluderende børnefællesskaber (Nicolai)

I forhold til pkt. 2 har vi fået positivt tilsagn fra Verdens Bedste Danske Skole som gerne vil deltage på vores næste møde.


8. Evt.

Referat - møde 270

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 4. oktober 2022 kl. 18.30 – 21.00

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.
Afbud: Michael Geilager
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 270

1. Godkendelse af referat nr. 269
Referat godkendt

2. Præsentation af Ny afd.leder
Sacha Kruse Victor er ansat som afd.leder for udskolingen med start 1.10.

3. Nyt fra skolen
Stillinger:
Fastansat Mette Bregendal til stilling i indskolingen – Intern ansøger.
Ansat en engelsklærer primært til udskolingen (Pelle) uge 41
Ansat en mat/bio-lærer til udskoling (Henrik) – start 1.12

Budget:
Ellers er vi optaget af kommunens budget, som skaber bekymring i medarbejdergruppen. Mere info følger under pkt.8

Infomøde kommende maj-børn:
Blev afviklet i går. Mødet gik rigtig godt. Stort fremmøde. God stemning. Fremviste nye lokaler m.m. Gode uformelle samtaler opstod. Det vil vi gøre de kommende år også. Meget vigtigt vi får mange elever skrevet ind – mere om det under pkt. 8

PCB:
Vi er i fuld gang med at flytte hvor det er muligt. Klasserne pakker ned op til efterårsferien, og så har vi fået flyttefolk til at lave hele flyttet i uge 42, hvilket er en kæmpe hjælp for os. Dette medfører desuden, at der ikke er elever og biler der krydser gården i samme periode. Eleverne møder ind i deres nye klasser i uge 43. I uge 43 flytter 8.klasserne og Læseklasserne, samt det sidste af SFO/BASEN som vi muligvis ikke helt kan nå i uge 42.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der køres stærkt inde på indkørselsvejen til byggepladsen. Jesper orienterer bygherre.

Pædagogisk weekend var supergodt. Lærerigt og hyggeligt. Desuden forløb forældreoverdragelsen næsten helt uden problemer. Mange gode oplevelser for klasserne. Kæmpe tak til alle der hjalp skolen denne dag.

Medarbejdernes dag:
Vi har i dag fejret medarbejdernes dag. Tak for kagen til bestyrelsen. Og for den pæne hilsen til medarbejderne

Kære alle medarbejdere - en hilsen fra skolebestyrelsen

I anledningen af den internationale lærer-dag hylder vi i dag alle medarbejdere på Vallerødskolen.
I skal have et kæmpe tak fordi I hver dag gør jer umage med at være der for vores børn - både i skoledelen og om eftermiddagen.
Det er dejligt, at vi trygt kan aflevere vores børn i jeres hænder hver dag. Det er dejligt, at de oftest kommer glade hjem igen - ovenikøbet lidt klogere for hver dag de er sammen med jer.

Tak fordi I bidrager til gode trygge børnefællesskaber
Tak fordi I er engagerede i vores børns skole- og fritidsliv
Tak fordi I bruger jeres faglighed så kompetent hver eneste dag

BARE TAK!

Der er kage til alle i dag i 10-pausen fra alle os i bestyrelsen

4. Nyt fra medarbejderne (glemte punktet i den udsendte dagsorden -)

Vi er ved at uddanne sorggruppeledere på skolen.
Kagen faldt i god jord i dag – tak for det.
Glade for at være på pædagogisk weekend

5. Nyt fra SFO

Fuld gang i nedpakningen af SFO og Basen. Satser på at lave de største flytninger i uge 42, så det påvirker driften mindst muligt.
Ny pædagog ansat til 3.årgang og Basen. Hun hedder Mari.

6. Nyt fra elevrådet
Helle er stoppet på skolen. Hun stod for det store elevråd. Mads (MD) har overtaget rollen, og der vælges repræsentanter inden uge 42. Forventer elevrådet deltager på kommende

7. Temadrøftelse vedr. Teamsamarbejde, Casper Rongsted indlæg samt drøftelse. (Kl. 19-20)
Casper orienterede om deres arbejde med medarbejdergruppen, som i store træk omhandler udvikling af teamsamarbejdet, herunder et stort fokus på udvikling af de voksnes læring gennem supervision og professionelle samtaler i teamet. Gode drøftelser og input efterfølgende. Fortællingen om skolen og arbejdet er relevant at få bredt ud til alle forældre på skolen.

8. Orientering vedr. budget 2023-2026 (bilag 1)

Se referatet på de sidste sider.

9. Planlægning af kontaktforældremødet 1.11
Mødet flyttes til 8.11 grundet folketingsvalg

Mulige punkter:
- PCB
- Budget
- Verdens Bedste Danske Skole?
- Rollen som kontaktforælder og hvilke opgaver er der egentlig?

Hvordan skal strukturen for mødet være?
Hvordan sikres inddragelse? Dialog i grupper – Hvordan
Hvem styrer slagets gang?

10. evt.
21.11 er der introduktionskursus for nye skolebestyrelser. Kl. 17
Kantinen på rådhuset

Ad. pkt. 8

Udpluk fra kommunens budgetaftale 2023-2026
Børne- og Skoleudvalget

Inklusion, mellemformer og specialundervisning
Behovet for specialundervisning har været stigende i de seneste år. Der skal udarbejdes en strategi for specialundervisningen med fokus både på kvalitet, kapacitet, samarbejde med andre kommuner og udvikling af mellemformer. Strategien for specialundervisningen skal hænge tæt sammen med udarbejdelsen af en ny inklusionspolitik med fokus på et bredere børnesyn, hvor vi med en handleplan for indsatser og øget specialkompetencer i almenskoler, dagtilbud og PPR kan sikre, at flere børn kan rummes i folkeskolen. Der sættes 200.000 kr. af i 2023 til arbejdet.

Støtteforeninger til dagtilbud og skoler
Aftaleparterne er enige om at understøtte at dagtilbud og skoler kan etablere private støtteforeninger, så forældre og andre borgere kan hjælpe med private donationer, som erstatning for reduktionerne på børnerammerne. Foreningerne etableres md hjælp fra Frivillighedscentret, og der afsættes 50.000 kr. til Frivillighedscenteret i 2023 og 2024 til at understøtte arbejdet.

Tilkøb af hjælp til familier:
Familiehuset nedlægges og i stedet købes familiebehandling fremover eksternt, hvilket giver bedre mulighed for specialisering i familiebehandlingen.


Budgettilførsel drift
Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 500.000 kr. årligt fra 2023 og frem. En del af beløbet kan bruges til studentermedhjælper.
• Sagsbehandling på det specialiserede børneområdet. 500.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Inklusionspolitik og handleplan. 200.000 kr. i 2023.
• Ressourcer til dagplejen. 791.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Understøtte private støtteforeninger dagtilbud og skole. 50.000 kr. i 2023 og 2024.

Budgetreduktioner drift
Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

• Ung i Hørsholm. Rammebesparelse på 175.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Tolærerordning. - 1.541.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Videns- og kompetence center nedlægges. -1.313.000 kr. årligt fra 2023 og frem
• Nedjustering af skoleteknisk afdeling. -300.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Hæver klassekvotienten i 0. klasse til 26 elever. -348.000 kr. i 2023, - 1.514.000 kr. i 2024, - 2.200.000 kr. i 2025 og – 2.893.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
• Sammenlægge spor med 3 små klasser til 2 klasser, så der maksimalt er 26 elever i hver klasse. - 704.000 kr. i 2023, - 1.328.000 kr. i 2024, - 823.000 kr. i 2025 og – 480.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
• Skoleledelse. – 1.000.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Centrale puljer på skole-og dagtilbudsområdet nedjusteres. – 436.000 kr. årligt fra 2023 og frem
• Nedjustering af børnerammen på skoleområdet. – 180.000 kr. i 2023 og – 432.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
• Nedjustering af børnerammen på SFO. – 384.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Nedjustering af børnerammen på dagtilbudsområdet. – 514.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Pulje til kompensation for PAU-elever nedjusteres. – 495.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Specialundervisning. Der arbejdes videre med anbefalingerne i den udarbejdede analyse. – 2.000.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
• Familiebehandling købes eksternt. -400.000 kr. i 2023 og – 1.088.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

2023 reduktioner på Vallerødskolen

Negativ prisfremskrivning, BSU´s område: 1.992.000 kr. 2023
Vallerød Skolen inkl. specialundervisning og SFO (netto) -226.708,55

Pulje til kompensation for langtidssygefravær nedlægges: 2.304.000 kr. 2023
Vallerød Skolen inkl. specialundervisning og SFO (netto) -93.277,50

Skoleledelse — 1.000.000 kr. årligt fra 2023 og frem. 2023
Vallerød Skolen inkl. specialundervisning og SFO (netto) -294.117,65

Nedjustering af børnerammen på skoleområdet. — 180.000 kr. i 2023 og -432.000 kr.
årligt fra 2024 og frem. 2023
Vallerød Skolen inkl. specialundervisning og SFO (netto) -49.120,73

Nedjustering af børnerammen på SFO. -384.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
Vallerød Skolen inkl. specialundervisning og SFO (netto) -98.644,83

Sammenlægge 3 små klasser til 2 klasser
Vallerød Skolen inkl. specialundervisning og SFO (netto) -704.000,00

Lavere sygefravær jf 2022-2025 budget -150.000,00
Medfinansiering spor 1 -180.000,00

I ALT -1.795.869,25

DARK HORSE - afgøres efter indskrivning
2 børnehaveklasser i stedet for 3
Hørsholm Skole eller Vallerødskolen -348.000,00

Referat møde 271

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 7. december 2022 kl. 18.30 – 21.00

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen
Afbud: Simon Nicolai Choleva, Camilla Porsborg,
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 271


Vi starter med smørrebrød og går stille i gang med ”mad i munden” ca. 18.50

1. Godkendelse af referat nr. 270

Referatet godkendt over aula

2. Nyt fra skolen
- Ny biologi-matematik lærer startet – Henrik Schmidt
- Klassesammenlægningerne er gået fint. 6.årg. kører med årgangsundervisning og laver nye klassejusteringer i foråret. 8.årg kører med to nye faste klasser, men med fokus på undervisning på tværs af de to klasser
- Lego-League og Edison er afviklet for 6.-og 7. årg. Rigtige gode oplevelser og forløb
- Infomøder med 8.- og 9.årg vedr. uro blandt unge i lokalområdet forløb godt. Vi fik leveret vores bekymring videre, og fortalt om hvordan skolen håndterer situationen blandt de unge.
- Skærpet forbrugsopbremsning i kommunen. Kassen er lukket i. Mulighed for at oprette en overførselssag så opsparet overskud muligvis kan blive overført. Bestyrelsen ønsker skolen søger om at få midler overført, og vil på baggrund af de input Jesper kom med ligeledes skrive et brev til forvaltningen. Jesper fremsender skolens brev til forvaltningen.
- PCB-sagen kører på skinner, dog med en større udfordring i omklædningsrummet. Det projekt bliver forlænget ind i etape 4, men burde være færdigt sammen med resten af projektet. Skolen får adgang til de to sale igen i januar hvilket er godt 2 måneder tidligere end forventet.


3. Nyt fra SFO
- For første gang i 3 år har vi afviklet fælles klippeklistredag med forældre og bedsteforældre.
- De nye rammer er ved at blive indrettet med nye møbler
- Børn og medarbejdere trives med at ”være kommet hjem” igen.
- Oplever en stigning af elever der tilmeldes ferie-perioderne. Det betyder lidt for bemandingen hvor vi normalt kan skrue lidt ned for bemandingen.


4. Nyt fra medarbejderne
- Vi glædes ved at der er ved at være ansat dem vi mangler. Det har været et travlt halvår hvor mange har løbet lidt hurtigere end normalt.
- Stor tilslutning til årets julefrokost.


5. Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand Ella 9.c, Næstformand Morris 9.c
- Der har været elevrådsmøde i går. Der er en opmærksomhed på udeområderne. Man ønsker en drøftelse af hvordan skolegården kan shines lidt op.
- Ønsker mere idræt i skoleskemaet – eller aktiviteter i undervisningen
- Et skur til bolde – fælles bolde på skolen
- Flere arbejdspladser til udskolingseleverne.
- Flere bænke på udeområderne til foråret
- Flere events, aktiviteter på tværs af klasser og årgange.
- Ønskes en kiosk eller kantine på skolen – eller nogle steder man kan købe snakcs


6. Opfølgning kontaktforældremøde, hvad tager vi med?
- Referat er sendt ud.
- Stor interesse for Verdens Bedste Danske Skole – Bestyrelsen overvejer at invitere netop konsulenterne fra VBDS til kommende kontaktforældremøde.
- Opfordring til at forny kontaktforælderfolder og til at klæde kontaktforældre bedre på til at tage imod nye elever.


7. Temadrøftelse: Trivsel - (ved Charlotte, Cathrine og Nicole)
Trivsel ud fra et forældreperspektiv:
Tillid, rummelighed, den gode fortælling og erkendelse af når vi kunne have gjort det bedre.
Udvalget har drøftet temaet forud for dagens møde. Der er arbejdet ud fra fire begreber: Tillid, rumlighed, den positive fortælling og selverkendelse
Temaer der kunne være god værdi at drøfte videre:
- Hvordan kan forældre bidrage til god trivsel på skolen?
- Hvordan skabes stærke forældrefællesskaber om en klasse eller en årgang?
- Hvordan kan skole klæde forældrene på til den udvikling der foregår gennem et skoleforløb?
- Hvordan, hvor meget og om hvad kan skole informere bredt ud om? Få de gode fortællinger ud at leve. Både på aula men også på andre medier.
- Den gode frokostpause – hvordan ser den ud? Hvilke rutiner er gode at få indarbejdet
- Erkende og lære af de tilfælde hvor noget er gået skævt i et
- samarbejde med ex. klasse/forældre/elever. ?
Input:
- Bestyrelsen kunne overveje at fordele sig ind i skolens 3 afdelinger og lave ”netværk for kontaktforældre”
- Covid-19´s betydning for den generelle trivsel
- Gode ritualer i skolen omkring ”møde ind om morgenen”, ”frokosten”, ”når klassens har vikar”, ”slutte dagen eller timen godt”
- Den glade og smilende lærer har betydning for klassens trivsel. Det betyder meget hvordan man bliver mødt.
- Trivsel på dagsordenen løbende i bestyrelsen – ud fra forskellige perspektiver.
- En mere målrettet plan på hvornår skolen foreslår man inviterer SSP til ex. Forældremøder, så man som forældre er bedre klædt og kan arbejde mere forbyggende.


8. Vallerødskolens fond/forening – hvordan kommer vi i gang

Fra budgetaftalen: Støtteforeninger til dagtilbud og skoler
Aftaleparterne er enige om at understøtte at dagtilbud og skoler kan etablere private støtteforeninger, så forældre og andre borgere kan hjælpe med private donationer, som erstatning for reduktionerne på børnerammerne. Foreningerne etableres md hjælp fra Frivillighedscentret, og der afsættes 50.000 kr. til Frivillighedscenteret i 2023 og 2024 til at understøtte arbejdet.
Der skal findes to fra bestyrelsen som vil hjælpe foreningen i gang. Medlemmerne kan melde deres interesse til formanden forud for kommende møde.

9. evt.
- Medarbejder på 7.årg/9.årg har sagt op. Flytter til Fyn. Løses internt frem til sommerferien. CE og MD springer til i forhold til dansk på 7.årg og 9.årg.
- KB har meddelt, at Vallerødskolen næste år kun skal åbne to børnehaveklasser.

Dagsorden møde 272
Sted:
Vallerødskolen - lærerværelse
Dato:
8. februar 2022 kl. 19.00 – 21.00
Deltagere:
Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen, Morris Kosteyev Bechmann
Afbud:
Mikkel Gradert, Ella Priyanka Palmqvist

Emne:
Skolebestyrelsesmøde nr. 272

1. Godkendelse af referat nr. 271
Referat 271 godkendt
2. Nyt fra skolen
• Michael var forbi for at sige pænt farvel til bestyrelsen, og for at forklare sin situation.
• Skolen er ved at have budget 2023 på plads. Der indhentes ønsker fra fagudvalgene, og den spæde begyndelse på næste års fagfordeling er påbegyndt. Budgettet forventes at blive præsenteret for skolebestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde.
Der har været massivt snyderi ved de netop afviklede terminsprøver. Håndteret i klasserne, med forældre og med de pågældende elever. Skolen drøfter tiltag for at komme snyderiet til livs, både til de kommende prøver, men også til terminsprøverne de kommende år.
• PCB-sagen er på vej ind i fase 4 som bliver sidste fase. Endnu en gang kæmpe udfordringer i forhold til at styre logistikken i den henseende. Der er fundet gode løsninger i forhold til at flytte klasserne, men der er fortsat væsentlige udfordringer som betyder, at den endelige plan er svær at lave.
• Jesper har valgt at søge stillingen som skoleleder når den bliver slået op.
• Skolen fremsender forslag om forkortet skoleuge til BSU. Udgangspunktet er uændret i forhold til indeværende skoleår. Bestyrelsen nikkede til det fremsendte forslag.
• Skolen har haft besøg af arbejdstilsynet – det var lærerigt.
Vi har fået en grøn smiley

3. Nyt fra SFO
Der er gang i en masse gode ting. Overnatning er startet op igen, Florballstævne, mooncars m.m. Mange ting vi ikke har kunne gøre tidligere og det er skønt at se børnene være sammen på kryds og tværs igen.
SFO’en har startet makerspace op, som er et værksted hvor man kan arbejde med innovation, kreativitet og produktion. Træværkstedet er ved at blive renoveret. Vi forventer det åbnes op i april.

4. Nyt fra medarbejderne
- Tak for drikkevarer til julefrokosten
- Ting fra IT/medie bliver lidt for ofte ødelagt. Det drøftes hvad der kan gøres for at få ting erstattet, men også hvordan vi kan arbejde med eleverne om at passe bedre på skolens ting og inventar. Der skal arbejdes med fælles ansvarlighed som indsatsområde.
- Mette Lykke Platz er blevet valgt som skolens nye AMR.

5. Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand Ella 9.c, Næstformand Morris 9.c
- Kan man udnytte det grønne område bedre? Evt. boldkasser og mål.
- Ønsker flere events – Det skal drøftes i elevrådet, og ønsker indgives til ledelsen
Generelle ønsker skal drøftes og budgetønsker fremsendes til skoleleder. Få hjælp til arbejdet af Mads.

6. Nyt vedr. trivselsarbejdet på skolen, herunder NYT om NEST-klasse
• Den nationale trivselsmåling bliver afviklet den næste måneds tid. Vi forventer resultaterne af denne før sommerferien. Stor opmærksomhed på at få målingen afviklet i alle afdelinger, så vi får valide data at arbejde videre med.
• Systematisk arbejde med skolefravær er ligeledes kommet godt i gang. To medarbejdere har teten på arbejdet. Samtaler med teams, elever og forældre
• Sorggruppearbejdet påbegyndt. Det først gruppemøde afviklet i dag med 5 deltagende elever
• NEST herunder ansættelser. Skolen skal åbne en NEST-
klasse pr. 1.maj på 0.årg. Ansættelsessamtaler 27.2. Medlem fra bestyrelsen som kan deltage efterlyses.

7. Udestående hængepartier
a. Fond - Nicole og Charlotte påtager sig denne opgave.
b. Kontaktforældre – Hvordan bruges de bedst? Folder? Tobias tager denne opgave – og laver udkast til ny kontaktforælderfolder
Afd.netværk for kontaktforældre er oprettet i aula, så det er mere tydeligt hvem er fra indskoling, mellem og udskoling.
c. Brugen af SSP – Ulrik inviteres til 12.4. Kan vi lave en plan for hvordan vi bruger SSP på Vallerødskolen. Dvs. en mere målrettet plan for hvornår man kan invitere SSP med til forældremøder til en snak omkring snapchat, alkohol, stoffer mm.
d. Den gode fortælling om skolen
Tobias har taget teten på at se på skolens hjemmeside, og enighed om at forløbet med Verdens Bedste Danske Skole, skal bredes ud.
8. Planlægning af kontaktforældremøde
- Bestyrelsen ønsker at få konsulenterne fra Verdens Bedste Danske Skole forbi til mødet. 1 times tid.
- Status fra skolen
- Kontaktforældre – netværk m.m
Kontaktforældremødet flyttes fra den 7.3 og frem til 2. maj.
9. evt.
a. Lektie til næste møde. Læs skolens principper
Principperne fremsendes af Jesper

Dagsorden møde 273
Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 12. april 2023 kl. 19.00 – 21.00
Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen, Ella Priyanka Palmqvist (9c), 
Afbud: Ella Priyanka Palmqvist (9c),  Morris Kosteyev Bechmann (9C)
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 273
1. Godkendelse af referat nr. 272 – Godkendt.
2. SSP – hvordan kan vi bruge SSP på Vallerødskolen 30 min 
(Ulrik Svanholm fra SSP kommer kl. 19)
- Brug SSP-kontaktlæreren til at samle input i forhold til indsatser fra SSP
- SSP kan altid kaldes ind til ad hoc-opgaver
- Tidligere var det faste indsatser på forskellige klassetrin. Det er man gået væk fra, fordi de valgte problemstillinger måske ikke var aktuelle, så kun få forældre mødte op til møderne.
- Vigtigt med fællesskab og sammenhold i forældregrupperne. 
- Natteravnene kører i Hørsholm Kommune i samarbejde med Rudersdal Kommune. Mere info om det til kommende møde 7.6.
- TEMAER: ”Forældrene på banen” - Mobiltelefoner, sociale medier, søvn. (Indskoling)
- Mellemtrin – ”Livet på nettet”, ”Det spirende teenageliv”, ensomhed vs fællesskab. ”Det gode børneliv”
- Udskoling – Alkohol, stoffer, nattelivet, sociale medier vs ensomme medier
Jesper og Ulrik laver et udkast til punkter til et årshjul med SSP
3. Nyt fra skolen 10 min 
- Samarbejde med SAFESEC om beredskabsplan. Påbegyndes i det nye skoleår
- 9. årgang og prøveafvikling – Når udtræksfagene er offentliggjort sløjfes skemaer i to uger, og undervisningen omlægges med fokus på prøvefagene
- Afsked Michael med skolen – Der planlægges en afskedsreception for Michael, samt en afsked med eleverne. Datoer følger.
- Budgetdeltagere fra bestyrelsen. Skolen foreslår et udvalg som kan være med i 1.runde af budgetplanlægningen i kommende skoleår. Der blev ikke valgt deltagere fra bestyrelsen på mødet (dette må vælges via tråd på aula). 
Bestyrelsen foreslår at Michael deltager til årets sidste bestyrelsesmøde
- Ferieplan 2023/24 Der manglede et skoledag i den ferieplan som tidligere var blevet godkendt. Derfor er st.bededag næste år ændret til at blive en skoledag. Opdateret ferieplan lægges på aula og hjemmesiden
- Ansættelse ny afd.leder – deltager fra bestyrelsen, samtaler i juni. Der ansættes en spec.pædagogsik afdelingsleder pr. 1.8. Stillingsopslag er vej at blive lavet. Samtaler i juni.  Hvem deltager fra bestyrelsen? (Dette må vælges via tråd på aula). 
4. Nyt fra SFO 5 min
Fokus på maj-skiftet. Eleverne skifter afd. M.m. 
Besøg af nye børn fra børnehaverne for tiden. Mere info om flyt af afdeling med mere følger på aula.
Træværkstedet åbner i uge 17
5. Nyt fra medarbejderne 5 min
Der er presset stemning for tiden. Fagfordelingen kører og det er altid en tid på året hvor der er mange følelser i spil.
Alle er trætte af PCB-renoveringen og rod alle vegne.
6. Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand Ella 9.c, Næstformand Morris 9.c 
Se pkt 7 . Var fraværende – men formand har fået input elevrådet omkring hvad der ud fra et elevperspektiv er med til at hæmme og fremme trivsel. 
7. Nyt vedr. trivselsarbejdet på skolen 30 min 
- Skolens arbejde med inklusion – Kvisten 
- 5./6.årgang – trivselsarbejdet
Kvisten:
Overordnet har det været en spændende tiltag på skolen. 
Vi har lært utroligt meget om autisme og god undervisning i den henseende. Vi kan se positive afledte effekter på klasserne hvor der er elever med autisme. De er meget rumlige og kærlige, og der er gode børnefællesskaber. 
Vi har også haft bump på vejen hvor det har været for vanskeligt at bringe et barn i god udvikling, og det har slidt på medarbejderne, og medført store frustrationer.
5./6.årgang:
Mille og Mette fortalte om den måde de på deres årgange arbejder med trivselsindsatser. 
- Afsæt i trivselsmålinger
- Social årsplan
- Årgangstænkning på 6.årg. hvor klasserne er nedlagt og i stedet tænkes i stamhold som ændres i løbet af skoleåret
Drengemøder, piger-møder, forældremøder med deltagelse af elever.
Elevrådet: hvad er med til at hæmme / fremme trivsel. 
Der var blandt elevrådet en oplevelse af at der ikke altid bliver gjort nok for trivlsen. Der ønskes flere sociale arrangementer i klassen , på tværs af årgange og hele skolen. Ture ud af huset etc. 
8. Kontaktforældremøde 2.5 - 10 min 
 – præsentation af nyt udkast til kontaktforælder-folder v/Tobias
- Kasper fra VBDS kommer på besøg den første time
- NY kontakforælderfolder præsenteres til forældrene. Samtaler ved bordene, kvalificering af folder.
9. Skolefond - godkendelse af vedtægter. – se bilag 5 min 
Logo til skolefonden Vallerøds Venner blev valgt. Charlotte og Nicole deltager fra bestyrelsen. Ellen og Jesper bliver repræsentanter fra ledelsen.
Vedtægterne blev godkendt 
10. Skolens principper – trænger de til en opdatering?  - (bilag) 
2 principper er udvalgt som skal kigges igennem til næste møde . Pkt. 2 og 6 som er fremhævet med rødt.
Principperne er lavet i 2015 og alle revideret i efteråret 2020:
1. opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i eliteidræt eller musikskole
2. samarbejde mellem skole og hjem
3. for arbejdets fordeling mellem lærere og andet pædagogisk personale
4. for undervisningens organisering
5. Vedr. underretning til hjemmet om elevernes udbytte af undervisningen
6. Vedrørende fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
7. for Vallerødskolens Natur SFO
11.  evt.
- Næste møde er 7.6 med middag – mere info følger – ændret starttidspunkt bliver kl. 17.
- Fokus på lidt kortere dagsordener til kommende møde.
Referat møde 274
Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 08. juni 2023 kl. 17.30 – 19.30. Spisning kl. 20 i Nivå

Deltagere: Charlotte Grønfeldt, Daniel Bøjle, Kathrine Molin Andersen, Tobias Touborg, Mikkel Gradert, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen 
Afbud: Ella Priyanka Palmqvist (9c), Morris Kosteyev Bechmann (9C)
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 274
1. Godkendelse af referat nr. 273 
– Referatet godkendt via aula

2. Nyt fra skolen 
- Sidste skoledag
Dagen forløb så fint. Desværre endte vi grundløst i landets medier, grundet en mistanke om, at der var elever som havde sat nåle i nogle karameller. Dette blev dog lagt ned, og fine reaktioner efterfølgende fra forældre og elever.
- Trafik Stadion allé
Der er fokus på særligt gymnasieelevers kørsel på vejen. Samarbejde med SSP, Politi og gymnasiet. Skolen følger løbende op på arbejdet.
Bestyrelsen kan med fordel rette henvendelse til Ulrik vedr. opsættelse af bump på vejen
- Afsked Michael
Afholdes tirsdag den 20.6 fra kl. 15.
- SSP - overskriftsform?
Jesper har holdt møde med Ulrik. Input fra mødet.
På baggrund af input tages ideerne op på første bestyrelsesmøde efter sommerferien (forud for kontaktforældremøde i efteråret)
- Jobsamtaler
Tobias deltager i samtalerne i næste uge. Påtænker samtaler 27.6 også. Lærerstilling. Mikkel deltager gerne 27.6
- Hædersbeviser (kort drøftelse). 
Skolen har et ønske om, at uddele nogle hædersbeviser til udvalgte afgangselever. Tiltaget blev skubbet frem til næste skoleår, hvor der er bedre tid til at drøfte det blandt skolens personale.

3. BSU + dialogmødet med BSU 
- Dialogmøde med BSU 1/6:  
Formand og skoleleder har deltaget i dialogmødet. Der er lagt op til at der skal findes råderumsforslag for 35 mio. i kommunen (ca. 12 mio. på center DOS). Råderumsforslagene gøres offentlige i uge 32.
Bestyrelsen opfordres til at sætte kryds i kalenderen 31.august hvor der er budgetmøde med efterfølgende mulighed for høringssvar. Formand i dialog med de andre formænd i Hørsholm vedr. besparelser. 
Der planlægges kommende dialogmøde med BSU og skoleformændene i Hørsholm i det kommende skoleårtil drøftelser om aktueller temaer. 
Høringssvar vedr. skoledistrikter
Skoleformand er blevet kontaktet af Ugebladet vedr. Valleredskolens holdning til de nye skoledistrikter. Der er henvist til høringsvaret. Dele af det vises med i en af de kommende Ugeblade. 
4. Nyt fra SFO 5 min
Nye børn er startet 58 stk. Det har været en god start og en positiv oplevelse for os alle. Eleverne virker generelt mere reguleret end tidligere. Der er en del elever med sproglige vanskeligheder, som vi tager fat på som noget af det første.
Udfordring i forhold til ”hente-bringe-aftaler”. Der kommer nye regler, som sendes ud til forældrene. Efter sommerferien vil der kun sendes elever til sport og andre fritidsaktiviteter, ikke alt muligt andet.

5. Nyt fra medarbejderne 5 min
Der arbejdes pt. med temaer som omhandler ordensregler og brug af skærme. Det er et fokus vi tager med os ind i kommende skoleår også. Alle ser frem til en sommerferie, og til at skolen slipper af med byggehegn, rod og til at vi endelig er i mål med renoveringen

6. Nyt fra elevrådet, Elevrådsformand Ella 9.c, Næstformand Morris 9.c Fraværende

7. Nyt vedr. trivselsarbejdet på skolen 30 min 
- trivselsmåling 2023
Jesper fremviste kort overbliksbilledet fra de to skolerapporter. 
Når vi har gennemgået dem på skolen i PU, vil vi meget gerne drøfte målingen med skolebestyrelsen.
Den videre proces på skolen bliver:
1. Drøftelse af resultaterne samt aftale om videre proces i PU
2. Arbejdet med resultaterne i teams
3. Evt. afdække områder yderligere via klassetrivsel.dk
4. Udarbejde nye sociale årsplaner til præsentation på kommende forældremøder.

8.  Principper
Kan skolebestyrelsen se sig selv i de principper/ hvad betyder de 
- Samarbejde mellem skole og hjem 
o Man kan med fordel også henvise til kontaktforældrefolder
- Vedrørende fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
o 0-1 klasse hjælpes i gang med forslag til ex. hytteture (bestyrelsen lave liste med forslag)
Ikke de store ændringer, men logivningsafsnittet skal ikke stå som det første, og Tobias og Daniel kommer med udkast til tilrettelser (Er det rigtig husket ???). 


9. Skolerejse 9.årg. Beslutning 
9. årgang ønsker at tage på skolerejse til Holland. Skolerejser skal godkendes af skolebestyrelsen.
På baggrund af fremsendte anmodning fra team 9, godkendes skolerejsen.

10. Kontaktforælderfolder
- Kort status
Folderen sendes ud til bestyrelsen. Skal bruges aktivt allerede i det kommende skoleår, klar til at kunne henvise til ved de første forældremøder hvor der vælges kontaktforældre. 

11. Bestyrelsesmøder næste skoleår 
a) Mødeform 
a. Ok, men generelt for meget på agendaen – så kortere agenda og mere tid til hvert enkelt møde. I stedet indsættes et ekstra møde i kommende skoleår.  Længde af møde passende. Gerne ordstyrer/tidsstyrer.  
b) Datoer
a. Formand sender mødedatoer for næste år. 
b. Obs! Bestyrelses tilstedeværelse ved forældremøder
c. Det vi ikke nåede i år (Mobil/skærmpolitk, det gode fritidsliv, teknologiforståelse, Branding af skolen, Kommunikation skole-forældre, misligholdelse/ordensregler, 3i1 måling, trivselsmåling)
Indblik i læseresultater og skolens øvrige resultater.*

 
12. Evt.

Referater skolebestyrelsesmøde 21/22

Referat

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 8. juni 2022 kl. 17.30 – 19.30
OBS!! Middag på restaurant Trekosten, Nivå havn kl. 20.00

Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin,Gerd Buchhave, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, August Slente 9B, Malika Østerlin 9A, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen og Jesper Hviid Andersen. Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt Hansen deltager i mødet.
Afbud: Michael Geilager
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 267

0. 17.30 – 18.00 Begge bestyrelser: Overdragelsesmøde ny og gammel bestyrelse

1. Gammel bestyrelse: Godkendelse af referat nr. 266
Referatet godkendt

2. Nyt fra elevrådet
Intet møde siden sidst. Der er lavet en besked til Helle Stjerneby som skal gives videre til det næste elevråd. Forslag til det videre arbejde.

3. Beslutning af sager
3.1. Ferieplan 24/25 – forslag fremlægges på møde

Det vedtages at Grundlagsdag bliver skoledag i netop dette skoleår. Det skal ikke danne præcedens fremefter.

4. Drøftelser
4.1. Drøftelse af skolebestyrelsens beretning
Beretningen blev gennemgået. Hans Peter retter de sidste detaljer til, og overleverer til ny bestyrelse. Beretningen kan bruges til de kommende forældremøder, hvor en fra bestyrelsen typisk deltager 10 minutter i starten af forældremøderne.

4.2. Temadrøftelse: Teamsamarbejde, kollegasupervision og -sparring. Hvordan fungerer det på skolen?

Skolens ledelse forklarede hvordan man på skolen løbende arbejder med udvikling af teamsamarbejde. I det kommende skoleår vil netop dette være et særligt fokusområde. Der er forskellige nye tiltag og indsatser på tegnebrættet.

- Kollegial supervision – øremærket tid til medarbejderne
- Forløb for hele skolen med konsulenter fra Verdens bedste danske skole”, herunder pædagogisk weekend m.m
- Kursusdag primo aug. Med Mette Thor (Skolen uden skæld ud)
- Proces på skolen vedr. ny struktur, med fokus på gode overgange i løbet af skoleforløbet – herunder teamstruktur og variation i teams.
-

5. Orientering
5.1. PCB-renovering – status.
Renoveringen følger tidsplanen. Vi er midt i en periode mellem to faser. Denne overgang har været meget udfordrende, og der er fokus på at lære af de problemer der opstod i denne overgang. Skolen er pt. delt op i to af byggehegn hvilket giver vanskelige adgangsforhold for alle parter. En gangbro vil blive sat op på tværs af skolegården midt juni.
De ny-renoverede lokaler er taget i brug, og der er som forventet nogle småting som skal justeres henover sommeren.

5.2. Nyt fra SFO
Perioden har været præget af arbejdet med Maj-børnene, som har været lidt belastet af besværet med byggeriet. Nu er børnene flyttet over i østfløjen hvilket har gjort hverdagen nemmere for dem og medarbejderne. Der har ligeledes været travlt med nedpakning og flytning af SFO, men det er gået fint.

5.3. Nyt fra skolen – skoleåret 22/23
I forhold til ansættelser, løser vi stort set fagfordelingen med de mennesker som allerede er i huset. Dog har skal vi bruge en barselsvikar i dansk/his i udskolingen, og en lærer til læseklassen samt et par pædagoger. Vi håber på at få de løse ender på plads inden sommerferien.

6. Eventuelt
Hans Peter Slente/Michael Geilager

Referat

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 27. april 2022 kl. 19.00 – 21.00Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Malika Østerlin 9A, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Cathrine Engelhardt Hansen deltager i mødet.
Afbud: August Slente, Ellen Bang Møller

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 266

1. Godkendelse af referat nr. 265
Referat 265 godkendt

2. Nyt fra elevrådet
Der har d.d. været elevrådsmøde. Skoleåret er blevet evalueret. Der er glæde over at skolegangen er blevet normal igen.
Eleverne efterspørger boldmål til gården. Desuden ønskes det at vinduerne i pavillonerne efterses så de alle kan åbnes uden de smækker i.
Der ønskers flere sociale arrangementer generelt på skolen.
Gallafesten er blevet evalueret. Det var en god fest, det var hyggeligt. Desværre var der et problem med maden som desværre ikke var helt færdigstegt. Eleverne fik som kompensation et beløb til hver klassekasse.
Ugebladet har henvendt sig om ”rygter” omkring partybusser efter Gallafest. Eventuelle arrangementer med partybus, festlokaler eller andet foregår i privat regi og under forældreopsyn, og bestyrelsen bakker op om procedurerne omkring Gallafest.

3. Beslutning af sager
3.1. Skoleåret 2022/2023 – udtalelser og orientering
3.1.1. Orientering om fordeling af timer til fagopdelt undervisning – bilag
Bilaget gennemgået. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål og tager planen til efterretning.
3.1.2. Udtalelse om forkortelse af skoledagen – bilag
Bilaget gennemgået og drøftet. Skolebestyrelsen forholder sig positivt til skolens oplæg, og tilslutter sig forslaget.
3.1.3. Orientering om skoleplan – bilag
Bilaget blev gennemgået. Forslag om inklusion som tema på et kommende møde.
3.1.4. Drøftelse af valgfag
Valgfagene på 9.årg. blev drøftet. Michael forklarede om de begrænsede rammer til valgfagsundervisningen. Cathrine fortalte om de seneste års forskellige valgfag. Generelt set er eleverne glade for timerne. Der er sjovt og anderledes, og det er ikke et prøvefag. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
3.2. Ansøgning om skolerejse kommende 9A
Ansøgningen blev imødekommet.

4. Drøftelser
4.1. Tilbagemelding og evaluering af kontaktforældremøde
Generelt et fint fremmøde til mødet. Positiv stemning og gode drøftelser i gruppearbejdet, hvor temaet var ”forældresamarbejdet på bagkant af Corona”
4.2. Status på bestyrelsesvalg
Status: 3 har skriftlig meldt deres kandidatur, desuden de fra bestyrelsen der har meldt deres kandidatur mundtligt. Disse bedes melde deres kandidatur skriftligt. Medlemmerne af bestyrelsen tager kontakt til de mulige emner, som de kender til.
4.3. Temadrøftelse: Teamsamarbejde, kollegasupervision og -sparring. Hvordan fungerer det på skolen?
Udsættes til næste møde

5. Orientering
5.1. PCB-renovering – status. Evt. besøg i den afdeling, der er tæt på færdig.
Bestyrelsen fik en kort rundvisning i de lokaler, der næsten er færdige.
5.2. Nyt fra SFO
Udsat.
5.3. Nyt fra skolen
Udsat.

6. Eventuelt

Hans Peter Slente/Michael Geilager

Sted: Vallerødskolen

Dato: 23. februar 2022 kl. 19.00 - 21.00Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gerd Buchhave, August Slente 9B, Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt Hansen deltager i mødet.

Afbud: Jesper Ryskin, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Malika Østerlin 9A,

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 265

 

 1. Godkendelse af referat nr. 264

       Godkendt.

 

 1. Nyt fra elevrådet

Gallafesten er blev drøftet med elevrådet. Festen bliver afholdt fredag den 25.3, og indholdet bliver næsten som tidligere år. Desuden er andre sociale arrangementer blevet drøftet.

 

 1. Beslutning af sager
  • Vallerødskolen2022 budget på driftsmidler – bilag følger

MGE gennemgik drift-budgettet og forklarede de forskellige hovedkonti. Grundlæggende er der fint plads til de forskellige fagteams ønsker, da vi med udgangen af regnskabet for 2021 havde penge til investeringer der ellers skulle foretages i 2022.

Forslaget til driftsbudget blev vedtaget.

 • Drøftelse af skema i skoleåret 22/23

Bestyrelsen ønsker på kommende bestyrelsesmøde en gennemgang af den fagopdelte undervisning på skolen. Ledelsen gennemgår disse ved næste møde.

I forhold til den forkortede skoleuge, er der fortsat enighed om at det er en bedre løsning med kortere skoledage og ekstra holdtimer, fremfor de længere skoledage som vi havde for år tilbage. Såfremt vi igen i år får lov til at forkorte skoleugen, vil skolen fortsætte den nuværende praksis, hvilket bestyrelsen bakker op om.

 

 • Nedsættelse af valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg 2022

Hans Peter og Michael er fødte medlemmer af valgbestyrelsen, som bestyrelsesformand og skoleleder. Mikkel er valgt som menigt medlem af valgbestyrelsen, hvis formål er at sikre, at de gældende regler bliver overholdt i forbindelse med kommende skolebestyrelsesvalg.

 

 1. Drøftelser
  • Opgørelse over elever der stopper på skolen – bilag følger

Opgørelsen blev gennemgået, og begrundelser for afgang drøftet.

Herefter en generel drøftelse omkring hvad vi som skole kan lære af den afgang der har været primært på 5.- og 6.årg. Er der noget vi som skole kan gøre anderledes i forhold til de små klassestørrelser vi har fået ind de senere år? De seneste år har vi modtaget omkring 55-60 elever til de 3 nye 0.klasser. Det er en lille gruppe, som hurtigt kan blive sårbar hvis børn flytter eller skifter skole, særligt hvis der er en skæv kønsfordeling. Derfor tænkes der i tiltag som går på tværs af klasserne, for at give mulighed for at indgå i et større børnefællesskab. Skolen har arbejdet med de pågældende årgange, men det er ikke lykkedes at forhindre, at flere elever end normalt har valgt at flytte skole. Det kalder på en refleksion: Gør vi det godt nok? Har andre en praksis vi kan lade os inspirere af?

Bestyrelsen opfordrer skolen til at holde sig denne refleksion for øje i forhold til kommende årgange.

 • Temadrøftelse: Bestyrelsens samarbejde med forældrene
 • En ambition om større samarbejde mellem bestyrelse, forældre og skole
 • Skolebestyrelsesvalg – ”hvordan gør vi reklame”
 • Kontaktforældremøde

Der var en kortere drøftelse af punktet, der mundede ud i følgende punkter til kontaktforældremødet den 28. marts 2022:

 • Elevtrivslen på skolen. Hvordan kan forældregruppen bidrage til trivslen i klasserne på årgangene (På bagkant af en pandemi)
 • PCB
 • Skolebestyrelsesvalg

 

 1. Orientering
  • Hvad sker der i afdelingerne? Orientering af afdelingslederne.

Indskoling: Der er fokus på at være sammen alle sammen. Fra næste uge åbner vi op for normal skolegang herunder fælles pauser.

Erasmus+ tur til Finland i april er under planlægning. Besøget indeholder besøg på en indskolingsskole, der vil være fokus på programmering. Deltagelse af lærere, skolepædagog og en leder.

Der afholdes fælles kursusdag for alle medarbejdere i alle afdelinger lørdag den 2.april. Emnet er autismevenlig undervisning.

Mellemtrin/udskoling: Skolen er udtrukket til PISA-undersøgelsen. 32 elever skal deltage. Primært 8. og 9.klasse. Eleverne er udvalgt centralt

Afgangsklasser: Det er fylder er arbejde med Gallafest. Derudover forberedelse af forårets prøver.

 • Coronasituationen – status

Der var meget høj smitte på skolen for 3-4 uger siden. Nu er vi nede på et meget mindre niveau.

Testning på skolen er stoppet, testning lagt ud til forældrene via selvtest, som skolen udleverer. Eleverne skal fremover kun testes ved smitte i klassen, der gennemføres ikke længere de ugentlige tests. Testningen har været en kæmpe administrativ udfordring, det bliver dejligt med mere tid til andet arbejde.

De sidste forholdsregler omkring Corona er nu bortfaldet, det er kun de generelle henstillinger omkring nære og øvrige kontakter, der gælder.

 • PCB-renovering – status

Selve renoveringen går fint. Der er et godt samarbejde med entreprenør og bygherre rådgiver, som er rimeligt fleksible i deres tilgang. Der er få problemer med tung trafik om morgenen, og der følges op på alle tilfælde.

Der er varslet forsinkelser af projektet. Det skyldes dels, at der har været ”overraskelser” i bygningerne når den konkrete renovering er gået i gang, som har gjort at arbejdsgangene har været mere tidskrævende end planlagt, dels mangler i projektet, som er opdaget i forbindelse med opstarten. Entreprenør har varslet tidsforlængelser og øgede udgifter, hvilket er ved at blive afklaret i øjeblikket. Skolen afventer en ny tidsplan, som vi kan forholde os til.

 • Nyt fra SFO

Der var god tilmelding i vinterferien. SFO har lavet mange gode ture ud af huset, hvilket har været svært at planlægge de seneste år. I det hele taget er bortfaldet af Corona restriktioner en kæmpe lettelse for SFO.

 • Nyt fra skolen

Det er stadig svært at rekruttere, det er hidtil lykkedes med lærere, men det er med hiv og sving. Vi har svært ved at besætte alle støttepædagog stillinger.

 1. Eventuelt

 

 

Hans Peter Slente/Michael Geilager

 

Referat

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse

Dato: 12.januar 2022 kl. 18.30 – 21.00


Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Gitte Rosenquist, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, Henrik Schiøtt-Hyldelund, August Slente 9B Camilla Porsborg, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.

Afbud: Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, Malika Østerlin 9A, Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt Hansen

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 264

1. Godkendelse af referat nr. 263
Godkendt.

2. Nyt fra elevrådet
Julehygge for hele skolen blev gennemført i december. Der var lavet video, æbleskiver og kakao. Desuden en quiz som alle klasser deltog i. Gode tilbagemeldinger fra lærere og klasserne.

3. Beslutning af sager

4. Drøftelser
4.1. Temadrøftelse: ”Ro uden råben” – herunder håndtering af dårlig opførsel på skolen, fx ukvemsord og racistiske ytringer.
Skolen er optaget af temaet – under et lidt andet navn ”skolen uden skæld ud”. Temaet er noget alle er interesseret i at styrke. Der er forskellige tiltag i støbeskeen og punkter til et idékatalog som vi skal se igennem og vælge ud fra…
- Kollegial supervision og feedback
- Video-feedback
- Evt. Bruge holdtimerne på skolen mere målrettet – arbejde med Co-teaching
- Arbejde med udvikling af relationskompetence
- Vejledernes arbejde på skolen sættes ”bedre” i spil
- Evt. Målrettet indsats omkring spørgsmålet fra trivselsmålingen ”Hvis der er larm i klassen, kan læreren så hurtigt få skabt ro”?
- Oplæg om temaet primo juli forfatterne bag ”skolen uden skæld ud”
o Udvide værktøjskassen
o Udvikle fælles sprog

Arbejdet med god tone og trivsel er noget der arbejdes på skolen hver dag sammen med eleverne, og udgangspunktet for arbejdet er rigtig godt igang. Vi har i en årrække ligget helt i top i forhold til trivslen på skolen – og er nummer 1 igen i 2020.
Der var en god drøftelse med input fra både forældre, elever, medarbejdere og ledelse. Der er en fælles oplevelse af, at det er et vigtigt område at arbejde med, men også at det er en slags ændring af kultur, der tager lang tid. Der er også en fælles oplevelse af, at vi tager udgangspunkt et godt sted, der er som sådan ikke en brændende platform, omvendt er det altid et felt, hvor der er muligheder for forbedring.
Der bør i det langsigtede arbejde ses på rollerne for både medarbejdere, forældre og elever i at sikre gode relationer og en god tone på skolen.

Tonen blandt elever – racisme
Der opleves generelt ikke racisme på skolen, men når vi møder nedsættende eller racistisk sprogbrug, tager vi fat om det. Selvom det ikke som sådan er et generelt problem, findes racistiske ytringer, og måske er der en tendens til at det stigende. Det opleves ikke umiddelbart som overlagt racisme, men mere som ubetænksomhed. Vi prøver at hjælpe børnene med at forstå at man dels sårer andre, men også at de som siger de grimme ord, selv senere kan komme i problemer. Det er et fokus vi generelt skal arbejde med på skolen. Racisme er et stigende problem i samfundet, og derfor også relevant for skolen at have fokus på.

Skolen arbejder videre med disse emner og melder på et senere tidspunkt tilbage til bestyrelsen.

5. Orientering
5.1. Coronasituationen – status
Undervisningen fungerer som sådan udmærket under de restriktioner, der er gældende for nuværende. Det var de samme restriktioner, der var gældende inden jul i Hørsholm kommune, så der er ikke meget nyt. Skolen er meget præget af et højt smittetal. Smitteopsporing og den udvidede testning som skolen står for, fylder rigtigt, rigtigt meget, både i undervisningen og administrativt.
5.2. PCB-renovering – status
Skolens dagligdag er faldet på plads i denne fase af renoveringen, skolen og entreprenørerne fungerer udmærket sammen.
Der er varslet en mindre forskydning i tidsplanen, da der blev fundet PCB forurenet isoleringsmateriale i gangarealerne. Der er samtidigt et par punkter, hvor der i øjeblikket er afklaringer i gang, der kan have konsekvenser for både økonomi og tidsplan for projektet. Skolen afventer til disse punkter er afklaret.


5.3. Nyt fra SFO
Ikke noget nyt, SFO fungerer i midlertidige lokaler og under restriktionerne.
5.4. Nyt fra skolen
Der er ansat en vikar i barselsskema, et par andre skemaer er løst internt. Det er stadig en udfordring at rekruttere medarbejdere.

6. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. februar 2022, til gengæld afholdes der ikke møder den 26. januar 2022 og den 2. marts 2022.

Hans Peter Slente/Michael Geilager

Dagsorden

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 3. november 2021 kl. 19.00 - 21.00


Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, August Slente 9B, Malika Østerlin 9A, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.
Afbud: Mette Lykke Platz, Jesper Ryskin og Mikkel Gradert

 

 1. Godkendelse af referat nr. 261

Referat nr. 261 godkendt 

 1. Nyt fra elevrådet

Elevrådet er i tænkeboks i forhold til brug af de midler der er afsat til dem jf. seneste bestyrelsesmøde (5600 kr.). Der er lagt et juletema ind over, og man ønsker at bruge pengene til noget der kommer alle elever på skolen til glæde. Der er skrevet ud til alle ”elevrødder”, og der træffes snart en beslutning. 

 1. Beslutning af sager
  • Udarbejdelse af høringssvar angående Hørsholm kommunes alkoholpolitik – bilag

Vallerødskolens bestyrelse vedtog et høringssvar med følgende indhold:

Vi ønsker at kvittere for dette gode initiativ.

Vi tilslutter os fuldt ud visionen om, at Hørsholms børn og unge skal have et godt liv, hvor alkohol og andre rusmidler ikke spiller en markant rolle.

Vi mener derfor, at denne politik bør følges op med tilsvarende værktøjer til at sætte ind over for andre skadelige rusmidler som rygning, snus – samt narkotika.

Vi hilser det velkomment, at indsatsen fokuserer både på kommunens folkeskoler, privatskolerne og gymnasiet, da der er en meget stor vekselvirkning de unge imellem på tværs af disse skoler.

Vi håber med denne politik at styrke dialog og samarbejde også med gymnasiet og privatskolerne, for en fælles forståelse øger chancen for succes af denne politik.

Vi står til rådighed for en videre dialog og en videre indsats om dette emne, som vi anser for vigtigt.

Vi tilslutter os fuldt ud visionen om, at Hørsholms børn og unge skal have et godt liv, hvor alkohol og andre rusmidler ikke spiller en markant rolle.

Vi bakker op om, at alkohol og rusmidler integreres yderligere i undervisningen på de relevante klassetrin.

Vi mener, at delmål 4 (Vi inddrager forældre….) bør formuleres mere ambitiøst og proaktivt – altså ikke blot at informere ved at ”understøtte”, ”have fokus på” og ”tilbyde” – men at sætte nogle mere håndfaste mål for en forpligtende involvering af forældre aktivt.

Vi er klar over, at aktive handlinger for og med kredsen af forældre af nogen kan opfattes som unødig indblanding i den enkelte familie. Men vi mener, at der er behov for, at vi i fællesskab træffer nogle valg og sætter nogle rammer omkring alkohol og andre rusmidler, hvor en fælles og aktiv holdning og handling er nødvendig.

Vi er klar til som bestyrelse at spille en rolle for at få det til at lykkes.

Vi mener ikke, at delmål 6 af politikken (Hørsholm kommune går foran..) vil være særlig virksom, da den beskriver tiltag, som allerede i dag er en realitet i kommunens regi.

Værktøjskassen bør også indeholde nogle ”læs-let” materialer rettet både mod børn, forældre og lærere. Noget som omsætter alkoholpolitikkens viden og vision til aktiv kommunikation, der understøtter den nødvendige viden, motivation og handlinger hos den enkelte.

Der vil med fordel kunne opstilles nogle flere målbare succeskriterier – måske endda helt direkte i forhold til unges indtag af alkohol og andre skadelige rusmidler.

 

 • Ny dato for næste bestyrelsesmøde

8.12 2021 besluttet

 

 1. Drøftelser
  • Trivselsmåling for Vallerødskolen 20/21 – skolen fremlægger resultatet af trivselsmålingen

Målingen fra foråret 2021 blev kort gennemgået. Trivselsmålingen blev afviklet kort efter eleverne var vendt tilbage i skole efter corona-nedlukning hvilket må tages med i betragtningen når resultaterne gøres op. Skolen klarer sig overordnet set rigtig godt. På nogle områder ”trives” eleverne bedre end tidligere år, mens vi på andre er gået tilbage. Den generelle trivsel er steget på skolen, mens den samlet set er dalet på landsplan. Resultaterne er blevet anvendt i alle klasseteams, og der er lavet sociale årsplaner med afsæt i målingens resultater. Bestyrelsen tog fremlæggelse til efterretning.

 

 • Temadrøftelse: Temperaturmåling af folkeskolereformen, hvad virker – hvad virker ikke?
 1. Bevægelse
 2. Skoledagens længde
 3. Understøttende undervisning – lektiehjælp/studietid
 4. Læringsmål – flere timer i fagene
 5. Åben skole

 

Ad 1.

Der foregår meget bevægelse i løbet af elevernes skoledag. Indtrykket er, at jo yngre eleverne er desto mere bevægelse, er der lagt ind i undervisningen. Afdelingslederne har op til mødet fået mange eksempler fra lærerteams på bevægelse. Der er stor interesse for at få endnu mere bevægelse tænkt ind i undervisningen. Det bør bemærkes, at der er tale om bevægelse og ikke motion, samt at bevægelsesaktiviteterne som hovedregel skal have et fagligt fokus.

Der kan være en tendens til, at bevægelse kan være gledet lidt i baggrund i corona-tiden og at der skal et fornyet fokus på bevægelse, selvom der faktisk sker rigtigt mange gode ting.

Skolen har fokus på at understøtte særligt mellemtrin og udskoling, og har en bevægelsesvejleder under uddannelse som ligeledes vil støtte op. Vejlederen har hidtil primært haft fokus på indskoling.

Ledelsesfokus i dette års lederobservation af undervisning: variation i undervisningen – herunder inddragelse af bevægelse i undervisningen.

 

Ad. 2

Skoledagen er blevet kortere for alle elever, da Vallerødskolen har udnyttet den mulighed, som blev givet til dette skoleår. Det har givet den positive gevinst, at der er kommet ekstra hænder ude i klasserne, da de timer dagen er forkortet med, er lagt ind som dobbeltlærertimer i klasserne.

Det er svært at gøre den meget kortere da det kræver økonomi at holde SFO åbnet længere tid, bestyrelsen vil dække op om at det bør gøres økonomisk muligt at forkorte skoledagen yderligere, hvis det er et ønske.

I udskolingen kan det muligvis lade sig gøre at korte skoledagen yderligere, det skal vurderes om man kan forkorte skoledagen og samtidigt nå de faglige mål.

 

Ad. 3

Understøttende undervisning bruges godt, når der er et defineret fokus og mål, derfor fungerer det godt hos skolepædagoger i indskolingen, hvor der er sat mål og lavet aftaler med lærerne, samt når UUV er knyttet til fag fx UUV uden et defineret fokus eller mål giver mindre effekt og et meget tilfældigt udbytte. Skolen har længe brugt UUV på en måde, der minder om det der lægges op med de seneste ændringer fra folketinget.

 

Ad. 4

I forlængelse af pkt. 2 er det skolens holdning, at timer med to lærere giver bedre udbytte end flere timer med en lærer. Derfor et to lærertimer ofte mere værdifulde end ”bare” flere timer, omend der skal et vist timeantal til at nå de faglige mål.

  

Ad. 5         

Svært emne, som nok er der, hvor vi ikke er kommet så langt. Der er samarbejd med Relationsnetværket og sportsklubber, men det er svært og ressourcekrævende at få op at stå.

 

 1. Orientering
  • Coronasituationen – status

Smitten stiger i kommunen og i landet. Vi er pt. gået fri.

Testningen øges i kommunen

Der kommer info ud på aula løbende

 

 • PCB-renovering – status

Pavillonerne er næsten klar til de store elever.

Vi er ved at pakken dele af skolen ned.

Info kommer ud til forældre på aula ganske snart

 

 • Nyt fra SFO

Optaget af det store flyt af Basen i forbindelse med PCB-renovering. Det fylder meget – men det skal nok blive godt.

 

 • Nyt fra skolen

Vi har ansat en tysk/engelsk lærer.

Andre løse ender er løst internt

 

 1. Eventuelt

Intet til eventuelt

 

Hans Peter Slente/Michael Geilager

Sted: Vallerødskolen - lærerværelse
Dato: 6. oktober 2021 kl. 19.00 - 21.00

Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gerd Buchhave, Simon Nicolai Choleva, Nicole Mas Shacham, August Slente 9B, Malika Østerlin 9A, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.

Afbud: Camilla Porsborg, Jesper Ryskin og Gitte Rosenquist

Emne:
Skolebestyrelsesmøde nr. 262

 1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelse

Nicolai Choleva (medlem) og Nicole Mas Shacham (suppleant) blev budt velkommen. Herefter præsentationsrunde af den øvrige bestyrelse og de nye medlemmer.

 

 1. Godkendelse af referat nr. 261

Referatet blev godkendt.

 

 1. Nyt fra elevrådet

Elevrådet har siden sidst planlagt fejring af lærens dag (medarbejdernes dag) som blev afviklet i går, hvor formanden for elevrådet holdt tale for lærerne sammen med skoleleder Michael Geilager. Mette gjorde opmærksom på, at flere kollegaer har givet gode tilbagemeldinger på arrangementet.

Der arbejdes i elevrådet med at få arrangeret nogle sociale arrangementer på skolen. Michael Geilager gjorde opmærksom på, at 5.600 kr. er bevilget til elevrådet fra Børne- og Undervisningsministeriets side netop til styrkelse af sociale aktiviteter for eleverne. Pengene skal bruges i indeværende kalenderår.

 

 1. Beslutning af sager
  • Årshjul – forsat drøftelse af indholdet af årshjul for bestyrelsens arbejde – Bilag

 

Årshjulet bliver revideret af formand og skoleleder med afsæt i drøftelserne rundt om bordet.

Punkter til årshjulet nævnt i drøftelserne:

 • Skolen uden skæld ud
 • Teamsamarbejde, kollegasupervision og – sparring. Hvordan fungerer det på skolen?
 • Inklusionsarbejdet på skolen
 • Håndtering af dårlig opførsel på skolen, fx ukvemsord og racistiske ytringer.
 • Skolens værdigrundlag

 

 1. Drøftelser
  • Budget 2022 – 2025 for Hørsholm kommune

Michael Geilager gennemgik det budgetforlig, som kommunalbestyrelsen har indgået. Bestyrelsen glæder sig over et budget uden væsentlige nye besparelser. Samtidig var bestyrelsen dog ærgerlig og forundret over, at projektet for at forbedre læringsmiljøer på Vallerødskolens skal vente helt indtil 2027 på at blive gennemført. Det er skuffende, at Vallerød dermed kommer sidst blandt kommunens folkeskoler, og der savnes en begrundelse for det. Netop projektet om forbedrede læringsmiljøer har skabt positiv genklang både hos personale og forældre som en positiv modvægt til PCB-projektet. Formanden vil henvende sig til BSU for at spørge til det på baggrund af bestyrelsens kommentarer.

 

 • Tilbagemelding og evaluering af kontaktforældremøde

Det var et fint møde, med relevante og konstruktive kommentarer fra de fremmødte. Punkterne på mødet var Corona, PCB og Læringsmiljøer. På mødet var der stor opbakning til skolens håndtering af de fremlagte punkter.

Der blev stillet spørgsmål til, hvad der er formålet med møderne, og hvordan de afvikles optimalt. Bestyrelsen drøfter på et kommende møde, hvordan kontaktforældremøderne skal bruges i fremtiden, så dialogen mellem bestyrelsen og kontaktforældrene styrkes.

 

 1. Orientering
  • APV og lederevaluering på skolen

Ledelsen orienterede om processen, som har været rigtig god og givende for det videre arbejde.

 • Coronasituationen – status

Der har været meget få tilfælde af corona på skolen i dette skoleår. De retningslinjer vedrørende test, der vil være gældende fremover, blev kort vendt.                                  

 • PCB-renovering – status

Der blev redegjort for, at processen er skubbet i 29 arbejdsdage, da pavillonerne først er klar til indflytning senere end først planlagt. Projektets første fase planlægges i øjeblikket.

 • Nyt fra SFO

Ikke noget nyt, alt går godt.

 • Nyt fra skolen

Skolen er på personalefronten aktuelt udfordret af flere barsler og to opsigelser. Vi kan løse noget internt og andet må vi søge efter.

 

 1. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

 

Hans Peter Slente/Michael Geilager

 

 

Næste møde 3.11.2021

Referat af bestyrelsens møde den 24. august 2021 kl. 19:00 - 21:00 på Vallerødskolen

Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Gitte Rosenquist, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.

Afbud: Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, Mette Lykke Platz, Henrik Schiøtt-Hyldelund, August Slente 9B, Malika Østerlin 9A

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 261

 

 1. Godkendelse af referat nr. 260
  Godkendt.

 2. PCB renovering af Vallerødskolen
  Til dette punkt deltog fra Team ejendomme Hørsholm kommune Jørgen Stokbro og Niels Trap og fra bygherrerådgiver Friis Andersen A/S Søren Ibsen og Johnny Holm Jensen.

  Tre punkter blev drøftet:
  1. PCB niveau og målinger
  2. Status på renoveringsprojekt
  3. Helhedsplan for læringsmiljø og andre temaer

  PCB niveau og målinger
  Niels Trap orienterede om, at der efter fundet af PCB værdier over aktionsværdierne er blevet målt for PCB-niveauet løbende hen over året, så der nu er et overblik over niveauerne på skolen. Der er ikke lokaler, der på sidste måling falder ud over de niveauer, som tidligere er kendt på skolen. Der er med målingerne over hele året tryghed for, at der med de nuværende tiltag på skolen, ekstra ventilation på gange fx, ikke er et alarmerende højt niveau, der nødvendiggør ekstraordinære handlinger før den egentlige renovering finder sted ifølge den aftalte tidsplan. Der vil derfor heller ikke blive målt yderligere, før der naturligvis kontrolmåles efter renoveringen af lokaler og før skolens ibrugtagning.
  Bestyrelsen tog dette til efterretning.

  Status på renoveringsprojekt
  Søren Ibsen fra Friis Andersen A/S orienterede om, at Økonomiudvalget i Hørsholm kommune har anbefalet at godkende 3 optioner som tillæg til selve renoveringsprojektet; ny ventilation i blok E og F, ABA-anlæg til hele skolen samt glaspartier i dørene til klasselokaler. Disse optioner mangler nu endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen, men forventes vedtaget.
  Der blev ligeledes orienteret om dialogen med skolens naboer om placeringen af pavilloner til ekstra klasselokaler i renoveringsperioden. Der er fundet en alternativ placering på græsplænen foran skolen ud mod Stadionalle, der er bedre for naboer, skole og trafikken omkring skolen. Dette er muligt, da der er blevet bedre mulighed for at bruge p-plads på stadionalle til skur by, end forventet, samt at entreprenøren planlægger med at bruge mindre plads end der var lagt op til i udbudsmaterialet.
  Tidsplanen blev gennemgået, opsætningen af pavilloner starter mandag den 30. august, de første klasser rykker i pavilloner primo oktober og selve renoveringen begynder efter planen 8. oktober. Herefter kører renoveringen i 4 faser frem til forventet afslutning i marts 2023. En mere specifik tidsplan forventes fra entreprenøren primo september. Skolen er begyndt at lægge planer for, hvordan skolen skal indrettes fysisk i perioden. Bestyrelsen takkede for gennemgangen, og understregede at fokus bør være på elevernes sikkerhed i renoveringsperioden, herunder stram styring af trafikken af lastbiler på ”kritiske” tidspunkter, primært ved skolestart. Bygherrerådgiver understregede sit fokus på sikkerhed og at det er indskærpet overfor entreprenøren, at der ikke skal være trafik mellem 7.45 og 8.15, og lovede at følge op hurtigt, når/hvis der sker brud på denne aftale.

  Helhedsplan for læringsmiljø
  Jørgen Stokbro orienterede om, at der har været arbejdet på, hvilke dele af helhedsplanen for læringsmiljøet på Vallerødskolen, der kan gennemføres i forbindelse med renoveringen. Et konkret problem er, at helhedsplanen ikke er politisk vedtaget, og at der således ikke er bevilget midler. Et andet problem er, at renoveringen er udbudt som et renoveringsprojekt, og at Hørsholm kommunes juridiske rådgivere kraftigt anbefaler, at der ikke ændres i projektet, da der vil være en overhængende risiko for sagsanlæg. Der er fuld forståelse i både administrative og politiske lag i Hørsholm kommune for, at skolen og bestyrelsen kraftigt ønsker at så meget som muligt fra den endelige helhedsplan kan lade sig gøre i processen. Der vil være fokus på det i løbet af projektet, men det ser umiddelbart svært ud. Bestyrelsen lagde kraftig vægt på, at alt der kan lade sig gøre, skal kunne lade sig gøre og vil følge denne problemstilling aktivt i forløbet. Bestyrelsen redegjorde ligeledes for den frustration der på skolen opleves, over at timingen i de to projekter er så uheldig, da det kan give et unødvendigt langt og dyrt projekt for skolen og Hørsholm kommune.

  Bestyrelsen takkede for deltagelsen på mødet, understregede igen at bestyrelsen vil følge projektet og processen tæt, og at fokus er på sikkerhed og på størst mulig integration af helhedsplanen for læringsmiljø i renoveringsprojektet.

 3. Nyt fra elevrådet
  Intet nyt. Begge repræsentanter var forhindret til mødet. Elevrådet har ikke valgt nye repræsentanter endnu, da det pga. lejrskoler o.a. ikke har været muligt at mødes i dette skoleår.

 4. Beslutning af sager
  4.1. Ferieplan for skoleåret 2022/2023 - bilag
  4. januar 2023 gøres til skoledag. Ferieplanen tilrettes herefter.

  4.2. Vedtagelse af mødeplan for skoleåret 21/22 – bilag
  Den foreslåede mødeplan er vedtaget.

  4.3. Vedtagelse af Årshjul for bestyrelsens arbejde i skoleåret 21/22 – bilag
  Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, på baggrund af det lidt sparsomme fremmøde til dette møde. Der var på mødet en runde med forslag:
  Mikkel: Genoptagelse af tidligere tema om god tone. ”Ro uden råben” – tema blandt lærere, evt. kollegasparring.
  Gitte: Temperaturmåling af folkeskolereformen, hvad virker – hvad virker ikke? Tema kunne være bevægelse.
  Hans Peter: Valgfag, hvad er bestyrelsens beslutningsrum? Fortælling fra afdelingslederne, hvad sker i afdelingerne? Fagligudvikling - oplæg fra faglærere. Opfølgning og måling på elever der holder op på skolen.
  Desuden blev det nævnt, at der vil komme temaer op i forbindelse med arbejdet med skolens læringsmiljø.
  Lærernes dag den 5/10 blev nævnt, med opfordring til igen at markere den. Der sendes en forespørgsel til elevrådet, om de vil bidrage, ellers et forslag om en streamet hilsen fra bestyrelsesformanden?

  4.4. Fordeling af deltagelse på forældremøder for bestyrelsesmedlemmer – bilag
  Datoerne blev gået igennem og fordelt. Et enkelt møde udestår, fordeles via Aula efter mødet.

  4.5. Dagsorden for kontaktforældremøde mandag den 27. september 2021

  Kontaktforældremødet gøres åbent for alle forældre. Punkter til dagsorden:
  • Coronasituationen
  • PCB-renovering
  • Helhedsplan for læringsmiljø

 5. Drøftelser
  5.1. Coronasituationen
  Alle restriktioner er stort set bortfaldet. Der er stadig enkelte hensyn, dels i forhold til smitteopsporing og dels til ikke at sende flere elever hjem ved smitteudbrud end højst nødvendigt. Skolen har stort set ikke været ramt af smitte efter sommerferien.

  5.2. Budget 2022 – 2025 Hørsholm kommune
  Budgetforslag blev gennemgået og drøftet. Efter budgetdialogmødet onsdag den 25. august blev der udarbejdet et høringssvar som er afsendt til Hørsholm kommune.

 6. Orientering
  6.1. Nyt fra SFO
  Ikke så meget nyt, god start. SFO har opmærksomhed på at lave aktiviteter, der gør så få andre elever til nære kontakter som muligt. Derfor organiseres aktiviteterne i årgange.

  6.2. Nyt fra skolen

  6.4.1. Klassesammenlægning 6. årgang
  Skolen orienterede om processen. Der var en god proces før sommerferien, startende med et godt forældremøde, hvor der var en åben og direkte dialog. Der er formeret to nye klasser, der er startet op efter ferien. I skolens optik er det gået godt. Der er to elever, der har skiftet skole, den ene direkte på denne baggrund og den anden med lidt mere blandet baggrund. Der er naturligvis forskel i, hvor tilfredse forældrene er, men generelt virker det til at være gået godt. De nye lærere arbejder med klasserne, hver på sin måde, da klasserne er forskellige. Mikkel, der har barn på årgangen, orienterede om, at der afholdes en forældrefest på tværs, og gjorde opmærksom på, at man først kan vurdere processen efter et års tid, hvilket naturligvis er rigtigt.

  6.4.2. Skoleårets start
  Der har været en god start på skoleåret. Alle medarbejdere har fået taget en DISC-profil, med hjælp af hvilken der skal arbejdes videre med samarbejdet med en ny vinkel.

 7. Eventuelt
  Hans Peter Slente/Michael Geilager

Referat skolebestyrelsesmøde 20/21

Sted: Vallerødskolen – virtuelt møde på Teams

Dato: 9. juni 2021 kl. 18.00 - 21.00Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gerd Buchhave, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt deltager.

Afbud: Mikkel Gradert, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin og Camilla Porsborg
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 260

 1. Godkendelse af referat nr. 259

Godkendt. 

 1. Temadrøftelse kl. 18 til 19 – Helhedsplan for læringsmiljø på Vallerødskolen

Michael Geilager indledte punktet med at beklage, hvis bestyrelsen ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret i løbet af processen. Skolens ledelse vil fremadrettet have fokus på, at bestyrelsen kan følge projektet både i forhold til proces og indhold.

Michael Geilager gennemgik herefter projektet, dels hvordan forløbet har været og hvad der er indgået i processen, og dels det endelige forslag til en plan for Vallerødskolen, som er færdiggjort siden sidste bestyrelsesmøde.

Herefter var der spørgsmål og drøftelse af planen. Fra medarbejdere og ledelse på skolen er der stor tilfredshed med både proces og resultat, planen vil give et tiltrængt løft af skolen og give tidssvarende rammer for undervisningen. Eleverne er meget positive over for planen, der vil give mange af nye tilbud som de efterspørger i skoledagen i dag. Bestyrelsen anbefaler planen, som de finder god og afbalanceret. Bestyrelsen peger på, at der skal være en balance i planerne, der skal være realistiske og ikke for vidtgående i pædagogiske eksperimenter. Efter skolens opfattelse er denne balance netop til stede i planen, hvilket bestyrelsen er tilfredse med. Bestyrelsen har desuden fokus på, at der i forhold til økonomi også er de nødvendige driftsmidler til at udnytte de nye rammer over tid. 

 1. Nyt fra elevrådet

Der har ikke været afholdt elevrådsmøder den seneste tid på baggrund af Corona restriktionerne. Formand og næstformand er tilmeldt folkemøde for skoleelever den 17/6 2021.

Elevrådet samler input til forbedring af læringsmiljøet til næste skoleår. De evaluerer dette års arbejde, for at kunne videregive idéer til det nye elevråd næste skoleår.

Bestyrelsen takkede elevrådsrepræsentanterne for en stor og konstruktiv indsats i det forløbne år.

 Beslutning af sager

  • Ferieplan for skoleåret 2023/2024 - bilag

De forskellige muligheder blev drøftet. Efter en afstemning blev forslag A vedtaget med 4 stemmer, forslag C fik 2 stemmer. 

 1. Drøftelser
  • Coronasituationen

5.1.1 Afslutning af skoleåret

Michael Geilager orienterede om den aktuelle situation. Skoledagen fungerer efter omstændighederne godt og skoleårets afslutning er planlagt under hensyntagen til de gældende restriktioner. Der er rimeligt ro på situationen. Skolen oplevede en hjemsendt klasse i weekenden med en elev, der var nær kontakt i 2. led. Klassen blev som 3. led også hjemsendt. Beslutning kom fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da der var tale om en særligt smitsom variant. Ellers ikke meget smitte aktivitet på skolen, men Hørsholm som kommune ligger stadigt på et højt niveau.

5.1.2. Opsamling efter corona næste skoleår

Det er skolens opfattelse, at eleverne er på et endog meget godt niveau omkring færdigheder i fagene. Det bakkes op af nationale test og andre test, hvor klaserne scorer over normalt niveau. Virtuel undervisning har været brugbar til netop at træne færdigheder, derfor ses denne udvikling. Fokus har efter genåbningen været meget på det sociale. Til næste skoleår skal der fokuseres på de fagdiscipliner, der ikke har været velegnede til virtuel undervisning; mundtlighed, projektarbejde, gruppearbejde, problemløsning osv.

 • Skolebestyrelsens beretning

Hans Peter Slente havde før mødet sendt et oplæg ud på baggrund af input fra sidste møde. Henrik havde sendt forslag til rettelser og omformuleringer. Ellers var der opbakning til oplægget. Hans Peter færdiggør beretningen på baggrund af konkrete input om faktiske forhold fra skolen.

 • Evaluering af bestyrelsens arbejde det forløbne år

Generelt var der tilfredshed med bestyrelsens arbejde i det forløbne år, de temaer og emner, der blev sat på bestyrelsens årshjul ved årets start, er blevet behandlet på tilfredsstillende måde.

Til det første møde i det nye skoleår, planlægges det kommende skoleårs arbejde, som er det sidste år for den siddende skolebestyrelse. Følgende spørgsmål vil blive drøftet: Har vi nået det vi skulle? Hvad skal vi nå det sidste år?

Følgende emner blev allerede nu spillet ind:

Skolens værdier bør genbesøges.

Succesen med kontaktforældremøde for alle forældre bør gentages.

 • Fødselsdag/Housewarming

Der tages stilling til et muligt arrangement til august, når vi kender corona-restriktioner der gælder på dette tidspunkt.

 1. Orientering
  • Orientering om PCB-situationen på skolen

Processen kører som planlagt, udbuddet af bygherrerådgiver er afsluttet og udbuddet af entreprenør er ved at blive afsluttet. Herefter går planlægningen i gang. Der skal nikkes til udbud og økonomi i ØU i denne måned, hvorefter projektet forventes af køre efter planen.

Der arbejdes samtidigt på, om man kan få planen for udvikling af læringsmiljø til at arbejde sammen med renoveringen. Der kan være mulige økonomiske gevinster og det vil spare skolen for at skulle igennem byggeprocesser to gange. Det kan blive svær, at få flere udbud til at passe sammen, men der arbejdes på sagen. Foreløbigt afventes den politiske stillingtagen til indhold og økonomi i helhedsplanen for udvikling af læringsmiljøer, først herefter er der noget konkret at gå videre med.

Bestyrelsen har stort fokus på, at disse to projekter bør kunne sammentænkes, sådan at der opnås synergi, både i forhold til resultat og økonomi, og i forhold til belastningen på elever og medarbejdere på skolen. Bestyrelsen vedtog at forfatte en henvendelse til BSU med dette fokus. Henrik som har faglig viden i forhold til udbud, vil gerne være behjælpelig med at se på muligheder i forhold til udbudsmateriale.

 • Nyt fra SFO

Det går godt i SFO, selvom Corona stadig presser. Bålpladsen er færdig og den er rigtigt flot og brugbar. Der er mange børn, men 5. og 6. årgang er gledet ud under Corona tiden.

 • Nyt fra skolen

6.3.1.Klassesammenlægning 5. årgang

Ellen Bang Møller orienterede om processen med at sammenlægge tre 5. klasser til to klasser på 6. årgang. Der har været afholdt et konstruktivt forældremøde og processen omkring at danne klasser er i gang. Der er blandt forældrene en bekymring omkring at problemer og uro fra de tidligere klasser, ikke skal føres over i de nye klasser.

6.3.2.Planlægning af skoleåret 2021/2022

Planlægningen af næste skoleår er godt på vej, fagfordelingen er næsten færdig og skemaerne ved at blive lagt. Der er slået stillinger op.

 1. Eventuelt

Første møde i det nye skoleår lægges den 11. august 2021.

Hans Peter Slente/Michael Geilager

Sted: Virtuelt møde – Microsoft Teams. Link:
Klik her for at deltage i mødet

Dato: 28. april 2021 kl. 19.00 - 21.00Deltagere: Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt deltager. UU-vejleder Lone Olesen deltager i teamdrøftelse.

Afbud: Jacob Türck
Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 259

 1. Godkendelse af referat nr. 258

Godkendt.

 

 1. Teamdrøftelse – Vejledning – hvornår og hvor meget?

UU-vejleder Lone Olesen deltog i punktet. Lone gennemgik de vejledningsaktiviteter, der foregår på Vallerødskolen op gennem skoleforløbet. Der er aktiviteter i klasserne i forbindelse med undervisningen i det obligatoriske emne ”uddannelse og job”, samarbejde med virksomheder om fx besøg og praktik, arbejde med Uddannelses Parathedsvurdering (UPV) samt oplysning om og vejledning omkring ungdomsuddannelser. Lones slides fra gennemgangen er vedlagt referatet. Bestyrelsen kom med uddybende spørgsmål og kvitterede for det store, sammenhængende og grundige arbejde, som UU-vejlederen står for i samarbejde med skolen.

En særlig interesse var der omkring det samarbejde, som skolen har med virksomheder, faciliteret af Relationsnetværket, som skolen er medlem af. Skolens nuværende 4. årgang har kontakt til virksomheder, og har haft det siden 1. klasse. Relationsnetværket har gode erfaringer med at starte samarbejdet op fra 1. klasse, men har de senere år haft problemer med at finde nye virksomheder, der vil/kan indgå i netværk med skoler. Interessen for projektet var stor i bestyrelsen, som anbefaler at starte en ny årgang op. Mulighederne for at bruge skolens forældre, herunder bestyrelsen, til at skaffe kontakter til virksomheder blev drøftet. De økonomiske forhold omkring en udvidelse af skolens aktiviteter er efter mødet blevet undersøgt, og der er ingen økonomiske udfordringer ved at udvide antallet af årgange, der indgår i samarbejde med virksomheder.

 

 1. Nyt fra elevrådet

Elevrådsrepræsentanterne har spurgt rundt hos deres kammerater, og den generelle holdning er, at de glade for at være tilbage i skole, samt at ordningen med en uge hjemmeundervisning og en uge i skole passer mange fint.

 

 1. Beslutning af sager

 

 1. Drøftelser
  • Coronasituationen

Michael Geilager redegjorde for situationen på skolen, hvor der lige pt. er ro på efter et større udbrud lige før påske. Håndteringen af udbruddet blev drøftet, og der var generelt tilfredshed med skolens håndtering.

Der var en drøftelse af mulige scenarier omkring genåbning, hvor skolen følger udviklingen og holder sig klar.

Bestyrelsen blev orienteret om en pulje af midler til fagligt løft af de ældste elever (samt evt. trivsel) som skal bruges i dette skoleår, og som er svært at nå at bruge for skolen. Mikkel Gradert har måske kontakter til konsulenter, der kan lave indsatser.

 • Skolefond – status og muligheder

Michael Geilager orienterede om skolefondens indhold, muligheder ofr brug og hvordan den hidtil er administreret. Der var en kort drøftelse af muligheder. Bestyrelsen vil fremover være opmærksom på mulighederne for aktiviteter, der kan give indtægter til fonden, samt muligheder for at sætte fondens midler i spil til almene formål på skolen.

 • Indledende drøftelse af budget 2022 – 2025 Hørsholm kommune

Bestyrelsen blev kort informeret om budgetprocessen for budget 2022 – 2025 i Hørsholm kommune. Punktet vil løbende blive taget op i processen.

 • Input til Skolebestyrelsens beretning

Hans Peter Slente gav et oplæg om tanker for beretningen for skolebestyrelsen for dette skoleår. Formen bliver den samme som de seneste år, som fungerer godt. Der var ingen input til nye emner, og bestyrelsen får lejlighed til at kommentere på et udkast på næste bestyrelsesmøde.

 • Evaluering af kontaktforældremøde

Der var enighed om, at det åbne kontaktforældremøde havde fungeret godt, og at der var relativt mange deltagere. Placeringen midt i en corona-nedlukning var god, da det dermed imødekom et behov hos nogen for mere information. Indholdet var fint, og det var godt at konstatere stor opbakning til skolens håndtering og informationsniveau fra de fremmødte forældre. Michael er blevet opsøgt om morgenen af flere forældre, der roste mødet meget.

 

 

 

 

 

 1. Orientering
  • Helhedsplan for udvikling af læringsmiljø på skolen – Bilag

Michael Geilager gennemgik det udsendte bilag og orienterede om helhedsplanen. Herefter var en drøftelse af planen, der blev godt modtaget af bestyrelsen.

Elevrepræsentanterne spurgte om, hvornår og hvordan de kan inddrages i planerne, hvortil Michael Geilager svarede, at de forventes involveret i næste trin, hvor projektet bliver mere konkret.

Formanden for bestyrelsen var ærgerlig over, at punktet ikke havde mere tid på mødet og efterspurgte en rolle for bestyrelsen i processen.

Det kommende bestyrelsesmøde starter derfor en time før planlagt, hvor de interesserede bestyrelsesmedlemmer kan komme dybere ind i materialet.

 • Orientering om PCB-situationen på skolen

Der blev givet en orientering i forhold til de udbud på rådgivning og renovering af skolen, som Hørsholm kommune har sat i gang.

 • Nyt fra SFO

SFO er presset på personale, da corona-retningslinjerne om ikke at blande elever på tværs af klasser koster mange ressourcer, og det samtidigt er svært at rekruttere medarbejdere.

 • Nyt fra skolen
  • Planlægning af skoleåret 2021/2022

Skolen er i fuld gang med planlægningen af næste skoleår. Planlægningen er forsinket som følge af corona, PCB og andre forhindringer, men ledelsen har en ambition om at have indhentet forsinkelsen ved udgangen af maj måned.

 

 1. Eventuelt

Der var ingen drøftelser under eventuelt

 

 

Hans Peter Slente/Michael Geilager

Referat af bestyrelsens møde den 3. marts 2021 kl. 19:00 - 21:00 på Vallerødskolen

Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt deltager.

Afbud:

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 258

 

 1. Godkendelse af referat nr. 257
  Godkendt.

 2. Nyt fra elevrådet
  Elevrådet har fulgt op på den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i januar, og hvor resultaterne blev formidlet til lærerne. Eleverne kan tydeligt mærke effekten og at lærerne har taget godt imod resultaterne fra undersøgelsen. Eleverne føler sig hørt og det har hjulpet på motivationen.
  Elevrådet har lavet en rundspørge omkring hvordan eleverne har det med fortsat at være hjemsendt. Det er meget forskelligt, nogle er meget glade for fortsat at være hjemme, andre savner meget at komme tilbage. Ovennævnte tiltag på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen har hjulpet.

 3. Beslutning af sager
  3.1. Udtalelse til Kvalitetsrapport 2019-2020 – bilag
  Michael Geilager redegjorde for skolens holdning til resultaterne i Kvalitetsrapporten. Skolen noterer, at trods et usædvanligt år ligger skolen på niveau både i forhold til karakterer og trivselsmåling.
  I enkelte fag, markant i engelsk, er karaktermønsteret anderledes, da det er standpunktskaraktererne, der er gjort til prøvekarakter, og prøvekaraktererne har i mange år været markant højere på Vallerødskolen end standpunktskarakterer. Skolen har et højt langtidssygefravær, som skyldes at mange medarbejdere desværre har været ramt af sygdom som ikke er arbejdsrelateret.
  Der fulgte en længere drøftelse af forskellige aspekter af rapporten.
  Bestyrelsen vedtog en udtalelse, der blandt andet indeholdt følgende punkter:

  • Vi noterer med stor tilfredshed, at Hørsholms folkeskoler igen placerer sig i toppen af landets kommuner hvad angår både faglige resultater og trivsel, og at Vallerødskolen også placerer sig godt blandt Hørsholms skoler.

  • Vi noterer med tilfredshed, at de faglige resultater ligger rigtig godt, og at det er lykkedes at fastholde og endda højne niveauet på trods af forårets hjemsendelser pga. COVID-19. Vallerødskolens tilsyneladende fald i prøveresultater fsva. engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi har været drøftet. Årsagen er, at årskaraktererne i sommeren 2020 blev konverteret til at tælle som prøvekarakterer. Og da årskaraktererne typisk ligger noget under eksamenskaraktererne, er det denne effekt, som kommer til udtryk i tabellen. Vi noterer i hvert fald, at årskaraktererne på Vallerødskolen i disse fag svarede nøje til de foregående års meget tilfredsstillende karakterer.

  3.2. Dagsorden til kontaktforældremøde den 22. marts 2021
  Det blev besluttet at udsende en dagsorden med følgende punkter:

  • Orientering om PCB
  • Corona situationen
  • Vision 0 til 18 år
  • Kort orientering om resultater i Kvalitetsrapport

  Da mulighederne for kontakt mellem kontaktforældre og øvrige forældre er begrænset i denne tid, er det besluttet at invitere alle forældre til et virtuelt møde, der vil få mere form af orientering og envejskommunikation end dialog. Der indkaldes på Google Meet eller Teams.

 4. Drøftelser
  4.1. Coronasituationen
  Michael Geilager redegjorde for status. Eleverne i 0. til 4. klasse er kommet tilbage og det går godt. Eleverne i 5. til 10. klasse fjernundervises stadig, og det går efter omstændighederne godt, selvom motivationen er tyndslidt, tiltagene nævnt i pkt. 2 har hjulpet meget. SFO fungerer, men er presset på ressourcer i forhold til restriktionerne. Herefter gav hver afdelingsleder en gennemgang af situationen i deres afdeling, her var der særligt fokus på håndteringen af sårbare elever.
  Der var en drøftelse af situationen, generelt var der fra bestyrelsen stor tilfredshed med både lærernes og skolens håndtering af situationen og kommunikationen.
  Et særligt punkt omkring håndteringen af det nye tiltag fra regeringen omkring trivselsgrupper for eleverne blev drøftet. Ministerens udmelding og de forventninger, som de vil vække, står ikke mål med skolens ressourcer eller de retningslinjer som internt er udsendt eller som forventes udsendt i den nærmeste fremtid. Det dilemma blev drøftet. Der var opbakning fra bestyrelsen til, at trivselsgrupperne skal organiseres, så det mindst muligt tager tid fra undervisningen – heroverfor balanceres, at alle elever vil opleve et behov for en trivselsgruppe lige nu. Skolens ledelse vil sammen med bestyrelsen følge udviklingen.

  4.2. Skolefond – status og muligheder
  Punktet blev udsat.

 5. Orientering
  5.1. Orientering om PCB-situationen på skolen
  Det nyt rådgiverfirma, Norconsult, forbereder udbudsmaterialet til renoveringen af skolen. De gennemgår og udspecificerer grundmaterialet, som kvalificeres og konkretiseres. Der fastsættes priser og udarbejdes tidsplan. Der forventes at udbuddet udsendes i april. Det kan allerede nu konstateres, at renoveringen bliver igangsat senere end håbet, det forventes at selve renoveringen kan starte i oktober.
  Skolen er løbende med på bygherremøder og har løbende samarbejdsmøder internt i kommunen med bygningsafdelingen, og er således inddraget i processen.

  5.2. Projekt om bekymrende skolefravær i Hørsholm kommune
  Hørsholm kommune har søgt og har fået midler fra Socialstyrelsen til et 3-årigt projekt, der skal forebygge bekymrende skolefravær gennem en tværfaglig indsats. Der arbejdes med en samarbejdsmodel, der uddannes ressourcepersoner og der er uddannelse til alle medarbejdere, ligesom der etableres et udgående team i kommunen.
  Baggrunden er at tallet for bekymrende fravær er lidt over landsgennemsnit, ikke voldsomt stort, men dog over gennemsnit, og det er et element i mange elevsager, så kommunen har i forvejen haft fokus på dette emne.

  5.3. Udvikling af læringsmiljø på skolerne
  Der har været afholdt tværgående arbejdsgruppemøder og processen fortsætter på skolerne. Eleverne vil blive inddraget efter sommerferien og bestyrelsen vil også blive løbende informeret.

  5.4. Projekt om renoverings ”manual” for skoletoiletter
  Der er igangsat et projekt i kommunen, der skal skabe en ”model” for hvordan et skoletoilet bør se, så der er et materiale, når/hvis der er midler til renovering af toiletter. Det er ved at blive afklaret, hvordan eleverne inddrages.

  5.5. Nyt fra SFO
  Se pkt. 4.1

  5.6. Nyt fra skolen

  5.6.1. Planlægning af skoleåret 2021/2022
  Planlægningen er i gang, men som så meget andet er processen forsinket pga. Coronasituationen, men skolen forventer at indhente den tabte tid hen over foråret.

 6. Eventuelt
  Hans Peter Slente/Michael Geilager

 

Referat af bestyrelsens møde den 27. januar 2021 kl. 19:00 - 21:00 på Vallerødskolen

Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Ellen Bang Møller og Cathrine Engelhardt deltager.

Afbud: Gitte Rosenquist

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 257

 

 1. Godkendelse af referat nr. 255
  Godkendt.

 2. Nyt fra elevrådet
  Elevrådet har afholdt 2 virtuelle møder. Møderne har beskæftiget sig med hjemmeundervisningen og et spørgeskema herom blandt de ældste elever fra 7. til 10. klasse, som elevrådet har udarbejdet og har fået svar på. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i drøftelsen i pkt. 4.1 om Coronasituationen.

 3. Beslutning af sager
  3.1. Skema skoleåret 21/22
  Skolen fremlagde et ønske om at fortsætte med den nuværende skemastuktur, hvor skolen udnytter muligheden for at konvertere UUV timer til timer med to voksne i den resterende undervisningstid som findes i Folkeskoleloven. Skolen vil desuden gerne fortsætte med lidt vekslende sluttider for eleverne, da det giver fleksibilitet i skemaet, flere muligheder for faglokaleplacering samt gode muligheder for samarbejdsmøder for medarbejderne.
  Fra bestyrelsen var der spørgsmål til, hvordan de konverterede UUV timer bruges? De bruges som en pulje på den enkelte årgang, og lægges i samarbejde mellem teamet og afdelingsleder til formål, som der er behov for på den enkelte årgang, fx elever med særlige behov, særlige forløb eller andet.
  Bestyrelsen er tilfreds med at alle møder kl. 8.00.
  Forslaget vedtaget uden yderligere kommentarer.

 4. Drøftelser
  4.1. Coronasituationen – hjemsendelser og fjernundervisning
  Michael Geilager redegjorde for situationen. Helt overordnet går det efter omstændighederne godt. Både elever og lærere har brugt de erfaringer, som de har fra sidste periode med hjemmeundervisning, sådan at undervisningen er kommet i en god gænge hurtigt denne gang. Lærerne er gået til opgaven med god energi og gejst, og langt det meste undervisning fungerer godt. Eleverne fra 5. klasse og op følger skemaet, undtagen UUV , og der følges løbende op på om eleverne deltager og er med. De mindre elever er på virtuel undervisning i kortere perioder, hvor klassen mødes med lærerne, herudover er der opgaver til eleverne, som de løser hjemme. Undervisningen tilpasses elevernes alder, de små elever har svært ved at koncentrere sig så lang tid ad gangen. Der er god kommunikation og dialog mellem forældre og lærere. Det er meget begrænset, hvad ledelsen har fået af henvendelser angående undervisningen, og langt de fleste har været konkrete spørgsmål, ofte ledsaget af støttende og rosende kommentarer til lærernes håndtering. Men der er naturligvis også enkelte kritiske henvendelser. Mange forældre står i en presset hjemmesituation og familiernes behov er meget forskellige, skolen forsøger at tage hensyn til så mange som muligt. Der er løbende møder mellem teamene og afdelingsledere.
  Der er stort fokus på elever, der er sårbare eller ikke trives. De er enten på skolen til fysisk undervisning i hele eller dele af skoledagen, lærerne har samtaler med dem, via telefon eller Google Meet, læreren går en tur med eleverne, der afholdes gruppesamtaler …..Medarbejderne er meget engagerede i at række ud og holde fast i de sårbare og udsatte elever.
  Elevrådet har som nævnt i pkt. 2 gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Elevrådsformanden gennemgik undersøgelsens resultater. Resultaterne svarer overens med de evalueringer, som lærerne har gennemført i klasserne og lærernes egne vurderinger. Resultaterne viser, at eleverne er noget mindre motiverede end ved normal fysisk undervisning, de oplever at lære lidt mindre, de har mange opgaver og bruger mere tid end normalt på skolearbejde og savner sociale tiltag samt arrangementer. Eleverne har forslag til at fokusere på sociale tiltag, lette presset lidt fra opgave mængden og forsøge at løfte motivationen. Samtidigt er det elevernes oplevelse, at det grundlæggende er svært at rette op på, da fjernundervisningen har den karakter som den har. Selve spørgeskemaet, gennemførelsen af undersøgelsen og konklusionerne fra elevrådet fik meget ros med på vejen fra både forældre, medarbejdere og ledelse. Det er et konstruktivt og værdifuldt bidrag til processen, og teamene vil bruge resultaterne til at justere fjernundervisningen.
  Herudover meldte forældrene tilbage om en oplevelse af bred tilfredshed med håndteringen af hjemsendelsesperioden, de får gode tilbagemeldinger, når de taler med andre forældre. Tilbagemeldingerne afspejler i øvrigt ovenstående omkring punktet. Der blev spurgt til, om kommunen overvejer kompensation for forældrebetalingen for SFO, til de forældre, der har haft deres børn hjemme. Det undersøges.
  Bestyrelsen udtrykte samlet sin tilfredshed med skolens håndtering af hjemsendelsesperioden.
  Til slut en kort drøftelse omkring mulige scenarier omkring afgangsprøver og genåbning af skolen.

 5. Orientering
  5.1. Orientering om PCB situationen på skolen
  Michael Geilager orienterede om at planen for renovering af Vallerødskolen, på baggrund af PCB fund, er vedtaget i Hørsholm kommune. Det er hele planen med alle ønsker, bl.a. på baggrund af bestyrelsens henvendelse før jul, der er vedtaget, hvilket er meget tilfredsstillende. Processen går nu videre med udbud for bygherrerådgiver og udbud af selv processen.
  Der var spørgsmål fra bestyrelsen, om hvordan udbud og kontrakter udformes, og om der er nok fokus på ”håndtag” ved overskridelser på både tid og økonomi i form af frister, dagbøder eller lignende. Det undersøges.

  5.2. Nyt fra SFO
  Ikke noget at bemærke, SFO har åbent for nødpasning.

  5.3. Nyt fra skolen
  Ud over pkt. 4.1 er der kun at bemærke, at skolen har ansat en ny lærer, da en lærer sagde op pr. 1. januar. Det lykkedes at finde en kvalificeret afløser, der kunne starter 1. januar også.

 6. Eventuelt
  Hans Peter Slente/Michael Geilager

 

 

Referat af bestyrelsens møde den 2. december 2020 kl. 19:00 - 21:30 på Vallerødskolen

Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, Jesper Ryskin, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.

Afbud: Gerd Buchhave

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 256

 

Borgermøde
Link til tilmelding:
https://www.horsholm.dk/nyheder/2020/november/praesentation-af-hoersholmstrategien-paa-online-borgermoede-d-212-2020

 1. Godkendelse af referat nr. 255
  Godkendt.

 2. Nyt fra elevrådet
  Elevrådet har drøftet coronasituationen. Efter en rundspørge blandt klasserne, kan elevrådet konstatere, at der sidder elever i udskolingsklasserne, der er utrygge ved situationen. De er dels utrygge for om alle elever overholder retningslinjerne, og dels ved de blandede klasser. På den baggrund overvejer elevrådet at gennemføre en egentlig rundspørge om elevernes oplevelse. De spørger også til, om man kan lade være at blande klasserne og om eleverne kan have mundbind på.
  Elevrådet efterspørger desuden arrangementer af mere social karakter, fx en tur i svømmehal eller en cykeltur.
  Der var ros og opbakning til elevrådets initiativ og håndtering fra den øvrige bestyrelses og skolens ledelse, de utrygge elever bliver hurtigt glemt. Til de konkrete spørgsmål svarede skolens ledelse, at det er nødvendigt at blande klasserne, så længe de normale mål og rammer gælder for fx fremmedsprog og valgfag. Hidtil har mundbind ikke været brugt i undervisningen, da det at aflæse mimik er væsentligt i en pædagogisk sammen hæng. Bestræbelserne går desuden på, at de elever der er til stede i undervisningen, er raske. Indtil bestyrelsesmødet har der ikke været smitte internt på skolen. Ture kan godt lade sig gøre, svømmehal er ikke så godt, men en cykeltur kan være en god idé.

 3. Beslutning af sager

 4. Drøftelser
  4.1. Borgermøde pkt. 0
  Hans Peter og Michael refererede fra borgermødet. Det var et godt møde, hvor skolerne fik god taletid og hvor der var stor opbakning til, at kommunen skal investere i og satse på institutioner og skoler. Der kom som sådan ikke noget nyt frem på mødet, men skolebestyrelserne præsenterede på fornem vis den dagsorden der tidligere er sat i forbindelse med diverse høringssvar.

  4.2. Tema drøftelse - Skolen i samfundet – fokus på innovation og samarbejde – samarbejde med virksomheder
  Skolen gennemgik, hvad der arbejdes med under denne overskrift. Der arbejdes med projekter som Edison, Lego leauge, Lego boozt og Erasmus+. Skolen har derudover et samarbejde med Relationsnetværket, der faciliterer samarbejde mellem klasser og virksomheder. Der er samarbejde mellem 4. årgang og to virksomheder, det er svært at holde i gang under corona, men der holdes fast i en kontakt. Skolen vil evt. udvide samarbejdet med netværket i de kommende år. For skolen er det vanskeligt at skabe kontakt og få samarbejde op at stå med virksomheder.
  Fra forældreside var der opfordring til at bruge de forældreressourcer, der findes på skolen. Samtidigt tilbød forældrene sig til at skabe kontakter. Rådet fra forældreside var, ikke at sætte barren for højt, men at finde samarbejder og relationer på et jordnært og relativt håndterbart niveau, uden alt for store forpligtelser fra begge sider. Det gælder om at høste de lavt hængende frugter.
  Efter en god drøftelse blev det aftalt, at skolen vender tilbage med et oplæg, der beskriver hvad og på hvilken måde, samarbejder kan give mening på forskellige alderstrin, hvorefter forældrene vil give en hånd med at få det til at ske.

 5. Orientering
  5.1. Orientering om PCB situationen på skolen
  Der er pt. ikke svar på bestyrelsens henvendelse til direktion og de politiske udvalg angående renoveringen af skolen. Der er pt. ikke noget nyt. Michael holder bestyrelsen orienteret.

  5.2. Orientering om håndtering af retningslinjer omkring corona på skolen
  Ikke meget nyt. Skolen har været ramt af nogle smittetilfælde, som er håndteret. Forældrene føler sig velinformeret.

  5.3. Nyt fra SFO
  Ikke meget nyt, det går godt, selvom coronarestriktioner gør hverdagen mere besværlig og det slider.

  5.4. Nyt fra skolen
  Tilsvarende som SFO. Der har desværre været en opsigelse og skolen håber at ansætte en afløser inden jul.

 6. Eventuelt
  Hans Peter Slente/Michael Geilager

 

 

Referat af bestyrelsens møde den 5. november 2020 kl. 19:00 - 21:00 på Vallerødskolen

Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Gitte Rosenquist, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager. Cathrine Engelhardt Hansen og Ellen Bang Møller deltager i punkt 4.1, der tages som 1. punkt.

Afbud: Charlotte Schou Nielsen, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 255

 

 1. Godkendelse af referat nr. 254
  Godkendt med en enkelt ændring.

 2. Nyt fra elevrådet
  Elevrådets arbejde har ligget lidt underdrejet pga. sygdom, men tanken er at arbejde med forbedringer i skolegården, som elevrådet gerne vil gøre mere indbydende. Det mellemste elevråd arbejder med samme emne. På mødet blev det drøftet om gården kunne gøres grønnere, hvis eleverne er med i arbejdet, vil de måske passe bedre på de grønne planter. Der arbejdes videre i elevrådene med dialog til skolens ledelse.

 3. Beslutning af sager
  3.1. Princip om undervisningens organisering – bilag
  På sidste møde blev det besluttet at gennemgå princippet, med henblik på eventuelle revideringer.
  Princippet blev gennemgået. Der var et par konsekvensrettelser samt en sproglig rettelse, som rettes i princippet. Bestyrelsen vil gerne se og drøfte den liste over UUV-emner, som bruges på skolen. Bestyrelsen vil desuden gerne orienteres og eventuelt drøfte udbuddet af valgfag i 9. klasse.
  Med disse bemærkninger blev princippet godkendt.

  3.2. Principper for Vallerødskolens natur SFO – bilag
  Henrik har i sin gennemgang peget på, at der mangler noget i målbeskrivelsen i forhold til ministeriets bekendtgørelse. Det princippet med Henriks kommentarer er vedlagt som bilag. Skolen kommer med forslag til formulering på eller inden mødet.
  Bestyrelsen godkendte skolens forslag til tilføjelser til princippet.

 4. Drøftelser
  4.1. ”Hvad sker der i afdelingerne” – afdelingslederne (minus SFO) giver en status på deres afdeling og hvad de arbejder med pt.
  Afdelingslederne gav et par nedslag fra arbejdet i deres afdeling.
  Indskoling – Jesper Hviid Andersen
  Arbejde med Viden og kompetencecenter tværgående ”drypper” af på Vallerødskolen, idet der er bevilget midler til efteruddannelse omkring autismepædagogik i indskolingen som følge af etablingen af ”Kvisten” samt indkøb af lydsystemer til klasser. Skolen har gode erfaringer med lydsystemer og skolen køber selv samme antal som er bevilget, sådan at vi i princippet har lydsystemer til hele indskolingen. Jesper nævnte desuden Lego leauge på mellemtrinnet, hvor skolen tænker at følge op med Lego boozt til de mindre klasser.
  5. – 8. klasse & LK1 – Ellen Bang Møller
  Ellen er lige vendt tilbage fra barsel og er ved at lære årgangene at kende. Der er aktuelt arbejdet med lego-leauge, tilpasset coronaregler. Der arbejdes med UPV i 8. klasse. Ellers bruges der meget energi og kræfter på coronaregler.
  9. – 10. klasse & LK2 – Cathrine Engelhardt Hansen
  Brobygning er aflyst og der arbejdes med alternativer. Forberedelser til projektopgaven i 9. klasse er i gang, skal løbe af stablen inden jul. Cathrine er ny afdelingsleder for LK2 og det går godt med klassen. Endeligt er der stort fokus på de nye prøver for valgfagene i 7. – 8. klasse, hvor de første elever i år skal til prøve, efter et svært forløb præget af coronarestriktioner.
  Bestyrelsen takkede for status og der er var en kort drøftelse til flere af punkterne.

 5. Orientering
  5.1. Orientering om PCB-situationen på skolen
  Michael Geilager gav en orientering om status på PCB-renovering. Det endelige renoveringsprojekt er blevet lidt forsinket, da et af de lokaler, der blev renoveret i et pilotprojekt, var vanskeligere at få under grænseværdierne end først antaget. Rådgiverne er desuden blevet bedt om at udarbejde et oplæg, der er mere økonomisk præcist inden fremlæggelse til politisk godkendelse. Der er skal desuden ses på, om renoveringen kan differentieres i de forskellige områder af skolen. Disse ting tilsammen gør, at hele projektet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Når de udbud som projektet kræver lægges til, er det realistisk, at renoveringen kan starte når eleverne er gået på sommerferie efter dette skoleår. Skolen er tilfreds med denne løsning, da der så vil være tid til planlægning af projektet og der kan komme en mere rolig periode, da dette skoleår indtil nu har været præget af både corona og PCB. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede efterfølgende at rette skriftlig henvendelse til de politiske udvalg og direktionen i Hørsholm kommune, inden vedtagelse af projektet. I henvendelse vil bestyrelsen lægge vægt på en holdbar løsning, at andre vedligeholdelsesopgaver medtænkes i samme omgang, at der tages højde for skolens behov i renoveringsperioden, fx at der kan sættes nogle pavilloner op for at afhjælpe pres på lokaler, samt at gøre opmærksom på, at den renovering af omklædningsrummene på skolen, som var hele udgangspunktet, stadigt er et stort ønske på skolen.
  Michael Geilager orienterede om de midlertidige foranstaltninger, der holder PCB -niveauet under grænseværdierne, indtil den egentlige renovering. Da temperaturen er faldet og niveauet derved et faldet, vurderer rådgiverne, at den ekstra ventilation i undervisningslokalerne kan nedtages, hvis den eksisterende ventilation samtidigt justeres ind, så den kører optimalt. Hvis PCB-niveauet efter denne nedtagning holder sig under grænseværdierne, der vil blive foretaget kontrolmålinger, sættes der vinduer i lokalerne igen. Dette vil hjælpe på de gener med træk og kulde, som giver problemer i klasserne i dag. Ventilationen på gangene erstattes desuden af en ventilation, der larmer mindre og har et mindre luftskifte, hvilket vil hjælpe både på skolen og på lydgener for naboer.
  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

  5.2. Orientering om håndtering af retningslinjer omkring corona på skolen
  Michael Geilager orienterede om håndtering af de tilfælde af smittede elever som der har været på skolen. Skolen justerer løbende sin information og praksis ud fra erfaringer og eventuelle nye retningslinjer.
  Bestyrelsen kvitterede for orienteringen og udtrykte tilfredshed med skolens kommunikation omkring corona.

  5.3. Nyt fra SFO
  Det går fint.

  5.4. Nyt fra skolen
  Der er ansat nye skolesekretærer, da de nuværende stopper, den ene på baggrund af nedskæringer sidste år og den anden har fået nyt job andet sted. Vi har ansat to nye, der starter på skolen den 1. december 2020.

 6. Eventuelt
  Hans Peter Slente/Michael Geilager

 

Referat af bestyrelsens møde den 30. september 2020 kl. 19:00 - 21:00 på Vallerødskolen

Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Mikkel Gradert, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Jesper Ryskin, August Slente 8B, Malika Østerlin 8A, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen, Cathrine Engelhardt Hansen og Michael Geilager.

Afbud: Gitte Rosenquist (pga. log on problemer) og Gerd Buchhave

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 254

 

 1. Godkendelse af referat nr. 252
  Godkendt.

 2. Nyt fra elevrådet
  Elevrådet har konstitueret sig med August som formand og Malika som næstformand og som repræsentanter i skolebestyrelsen. Bestyrelsen bød dem velkommen.
  Elevrådet vil arbejde for større synlighed, bl.a. via et nyhedsbrev. De vil desuden arbejde for bedre indendørsfaciliteter for de store elever, fx undersøge muligheden for at idrætssalene kan åbnes i frikvarter.

 3. Beslutning af sager
  3.1. Trivselsmåling 2019 – 2020 – bilag
  Skolen gav indledningsvis et oplæg om resultaterne i målingen. Skolen noterer sig overordnet, at resultaterne er fine i trivselsmålingen. De samlede resultater ligger over målingen fra forrige år, hvilket indikerer et godt niveau. Desuden kan skolen konstatere, at den indsats skolen har lagt omkring elevmedbestemmelse, har forbedret resultaterne på dette område. I år arbejder skolen med feedback, hvilket understøttes af målingens resultater som en velvalgt indsats. Tallene omkring mobning er også glædelige. Skolen noterer sig, at der kan være en tendens imod, at der er flere elever i indskolingen, der ikke trives, selvom de samlede tal er gode. Det skal der være fokus på de kommende år. Skolen noterer sig ligeledes, at der er forbedringspotentiale omkring skolens æstetiske udtryk. Endelig noterer skolen, at selvom tilfredsheden med rengøringen lader noget tilbage at ønske, kan man faktisk se effekt af den forbedrede rengøring i Coronatiden.
  Herefter var en drøftelse, hvor bestyrelsen påpegede tendensen til, at der er flere elever der svarer i de dårlige kategorier under social trivsel, at flere føler sig ensomme, bliver drillet og føler sig alene. Der er ikke tale om store ændringer i tallene, men der bør holdes øje med udviklingen og der bør følges op af lærerteamene i de enkelte klasser. Bestyrelsen noterede også, at tilfredsheden med toiletter og rengøring er lav, men konstaterede også, at rengøringen nok er på niveau med andre skoler.
  Det blev også bemærket, at der kan ses en utilfredshed med møblerne, særligt stole, blandt eleverne. Det kan være et langsigtet mål at skaffe finansiering til stole. Skolen mener desuden at kunne se en effekt af de lydsystemer, som er indkøbt til nogle indskolingsklasser, også her skal der skaffes midler på sigt.
  Alt i alt er konklusionen, at målingen viser et fint resultat for elevtrivsel på Vallerødskolen, om end der bør arbejdes med ovennævnte emner og kontinuerligt med forebyggelse af mobning og at øge trivsel.

  3.2. Skolen som kulturbærer – status
  Der er ikke udviklet nye tiltag i Coronatiden, men de tidligere tiltag har givet skolen nogle traditioner at falde tilbage på, der giver samhørighed og fællesskab, selvom rammerne er ændret. Skolesangen er et rigtigt godt eksempel, der har skabt genkendelighed og fællesskab i de situationer, hvor skolen har måttet ændre i arrangementerne.

  3.3. Gennemgang af gældende principper, er der noget der skal tages op? – bilag
  Der var en række konsekvens- og formuleringsændringer. Bestyrelsesmedlemmerne kan efterfølgende sende deres forslag. Disse ændringer rettes til i principperne og gøres klar til næste bestyrelsesmøde. Derudover tages princippet om undervisningens organisering på det næste bestyrelsesmøde.
  Der blev rejst et spørgsmål, om der skal udarbejdes et princip for lektier. Det tages op sammen med ovennævnte princip.

 4. Drøftelser
  4.1. Evaluering af kontaktforældremøde den 28. september 2020
  Overordnet et fint møde, på trods af, at det måtte afholdes virtuelt, med mange gode input og med en konstruktiv og opbakkende dialog med skolen.
  Der er fremadrettet en læringspointe omkring nogle forældres oplevelse af mangelfuld fjernundervisning, som skolen bør adressere, hvis det bliver aktuelt igen.

  4.2. Tilbagemelding fra deltagelse på forældremøder
  Intet særligt at bemærke, skolebestyrelsens beretning er et godt udgangspunkt.

 5. Orientering
  5.1. Orientering om PCB situationen på skolen
  Michael Geilager orienterede om status og planer for den videre proces. Der er pt. endnu ikke fuldt overblik over, om de planlagte tiltag bringer PCB niveauet på et tilfredsstillende niveau. Når der er klarhed over, hvad der skal til, lægges en plan med finansiering op politisk.
  Bestyrelsen udtrykte at den tryg ved kommunens håndtering af sagen og desuden sin tilfredshed med skolens kommunikation.

  5.2. Orientering om håndtering af retningslinjer omkring corona på skolen
  Bestyrelsen drøftede kort status. Der blandt nogle forældre manglende forståelse for, at skolen melder ud om arrangementer i privat regi. Skolen gør det på baggrund af, at det er regeringens anbefaling, at private arrangementer aflyses og desuden af skoler og kommuner melder dette ud. Bestyrelsen bakker op om at følge regeringens anbefalinger.

  5.3. Nyt fra SFO
  Det går godt i SFO, selvom Coronaregler gør hverdagen lidt mere besværlig.

  5.4. Nyt fra skolen
  Ellen Bang Møller starter efter barsel igen som afdelingsleder den 8. oktober.
  Der var brandalarm i to omgange på skolen den 30. september, det var overgang i et apparat, der udløste alarmen.

  5.5. Budget for Hørsholm kommune 2021 – 2024?
  Budgettet for Hørsholm kommune 2021 - 2024 er vedtaget. Resultatet er langt bedre end frygtet på skoleområdet. Der er ganske få besparelser og besparelsen på skoleledelser fra 2020 rulles halvvejs tilbage.
  Bestyrelsen noterer med tilfredshed at kommunalbestyrelsen har lyttet og har prioriteret Hørsholm strategien med byliv, børneliv og bæredygtighed.

 6. Eventuelt
  Bestyrelsen beder ledelsen om at markere ”lærernes dag” den 5. oktober, for at takke alle medarbejdere for deres store indsats. Bestyrelsen sender en hilsen til alle medarbejdere.
  Hans Peter Slente/Michael Geilager

Referat af bestyrelsens møde den 19. august 2020 kl. 19:00 - 21:00 på Vallerødskolen

Deltagere: Jacob Türck, Hans Peter Slente, Henrik Schiøtt-Hyldelund, Jesper Ryskin, Gerd Buchhave, Mette Lykke Platz, Camilla Porsborg, Charlotte Schou Nielsen, Jesper Hviid Andersen og Michael Geilager.

Afbud: Mikkel Gradert og Gitte Rosenquist

Emne: Skolebestyrelsesmøde nr. 253

1. Godkendelse af referat nr. 252
Godkendt.

2. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har ikke konstitueret sig til det nye skoleår.

3. Beslutning af sager

3.1. Mødeplan 2020-2021 – bilag
Vedtaget.

3.2. Årshjul for bestyrelsen – bilag
Vedtaget med tilføjelsen af et punkt om resultatet af trivselsmåling på mødet den 30. september 2020.

3.3. Høring af Hørsholm kommunes budget 2021

• Drøftelse af budgetforslag – bilag eller link til materiale sendes når det er klar
• Forberedelse af budgetdialogmøde den 26. august 2020
• Indledende drøftelse af høringssvar til budget.

Budgetforslagene på politikområder 31 og 34 som direkte vedkommer skolebestyrelsen blev gennemgået. Derefter var der en drøftelse af forslagene. Grundlæggende har bestyrelsen den holdning, at de foreslåede forslag til besparelser, passer meget dårligt til de visioner kommunen stiller op omkring børn og unge samt Hørsholm som en attraktiv kommune for børnefamilier. Som bestyrelsen læser Hørsholm strategien lægger den mere op til investeringer på området end på besparelser.

Umiddelbart er bestyrelsen mest modstander af forslagene om at fjerne ressource til de ældste flersprogede (BSU 5), at hæve antallet af børn i SFO 2 (BSU 9) og at skære i PPR (BSU 16). Bestyrelsen er også modstander af de store besparelser i børnerammerne i 2021 (BSU 12 og 13), at sænke antallet af pulje- og supplerende undervisningstimer (BSU 10), at hæve antallet af børn pr. voksen i SFO 1 (BSU 8) og servicereduktionen på kontaktperson i Familiehuset (BSU 18).

I forhold til budgetønskerne mener bestyrelsen, at forslaget om en naturvejleder (BSU 1) i princippet er sympatisk, men at tiden ikke er til det lige nu, i lyset af de spareforslag som også er fremsat. Bestyrelsen bakker derimod op om forslaget om at øge ressourcen til ledelse og administration på skolerne (BSU 2).

Der udarbejdes et endeligt høringssvar efter høringsmødet om budget onsdag den 26. august 2020.

3.4. Datoer for deltagelse i forældremøder – bilag eftersendes
Datoplanen blev gennemgået og navne sat på. Listen er efter mødet færdiggjort.

3.5. Vedtagelse af dagsorden til kontaktforældremøde
Der blev vedtaget følgende dagsorden:

• Orientering om PCB situationen
• Status på corona situationen
• Hørsholm kommunes budget 2021 – 2024
• Bestyrelsens beretning
• Spørgsmål

4. Drøftelser

5. Orientering

5.1. Orientering om PCB-situationen på skolen – Centerchef Kathrine Langer fra Hørsholm kommune og en rådgiver Peter Martens Strømvig fra Rambøll deltager, punktet afvikles som det første på mødet kl. 19.00.

Peter Martens Strømvig, Kathrine Langer og Michael Geilager gav en orientering om forløbet omkring fundet af PCB på skolen, hvilke midlertidige tiltag der er gjort samt hvordan den fremtidige proces tænkes. Bestyrelsen havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til både praktisk forhold samt forhold omkring PCB. Drøftelsen afspejlede følgende:

• Bestyrelsen ser med stor alvor på PCB-problematikken og bakker op om, at den løses hurtigt og effektivt – under hensyn til, at undervisningen skal kunne fungere under udbedringerne.

• Bestyrelsen var glade for gennemgangen fra administrationen og Rambøll og ser frem til at blive holdt løbende orienteret og at få en slutrapportering fra administrationen igen, når situationen er endeligt afhjulpet.

• Bestyrelsen spurgte til, om der kan gemme sig andre helbredsmæssige overraskelser i skolens bygninger, som ikke måles eller konstateres. Findes der skjulte problemer, som man burde måle? Hertil svarede administrationen, at det efter deres bedste vidende ikke er tilfældet.

• Skolen forsikrede om, at ingen af de faste undervisningslokaler tages i anvendelse, så længe der måles PCB over grænseværdien på 300 xx.

• Bestyrelsen understregede, at man lægger stor vægt på, at det oprindelige projekt med opgradering af skolens omklædningsrum rent faktisk udføres i år.

• Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af, at kommunen har taget seriøst fat om problemet, så snart det blev erkendt denne sommer.

• Bestyrelsen udtrykte endelig sin anerkendelse af den gode og effektive kommunikation, som skolen har givet til forældre og børn om emnet. Bestyrelsen er tryg ved håndteringen – og det er vores opfattelse, at forældrene bredt set også er trygge.

5.2. Orientering om håndtering af retningslinjer omkring corona på skolen
Skolen orienterede kort om hvordan skoledagen ser ud med de retningslinjer der er gældende. Der er tale om en stort set normal skoledag, med ekstra fokus på at holde afstand og på hygiejne, håndvask osv. Der er også tiltag omkring pauser for ikke at blande eleverne mere end nødvendigt. SFO er udfordret af at skulle holde børnene i mindre grupper, det udfordrer båre ressourcer og pædagogik.

5.3. Nyt fra SFO
Kort orientering om årets start, det er gået fint, selvom der har været tryk på, da mange børn har været nye, som følge af 0. klassernes start 1. august i stedet for 1. maj. Det er trods det gået fint. ”Kvisten” det nye tilbud for elever med autisme i vores normalklasser er også kommet godt fra start.

5.4. Orientering om skoleårets start.
God start på skoleåret, når man ser bort fra PCB som har præget situationen på skolen meget. Et skema er besat med midlertidige ansatte (gode medarbejdere uden læreruddannelse) ellers er alle stillinger besat.

6. Eventuelt

Hans Peter Slente/Michael Geilager