Princip vedrørende opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i eliteidræt eller musikskole

Princip

Elever kan ifølge Folkeskoleloven opfylde en del af undervisningspligten gennem deltagelse i eliteidræt eller musikskoleundervisning. Ifølge Folkeskoleloven skal skolebestyrelsen fastsætte principper herfor (§44, stk. 2, nr. 2). Principperne har baggrund i bestemmelserne i Folkeskoleloven samt i bemærkninger til L 51 af 31.10.2013. Vallerødskolens bestyrelse har d. 14.09.2015 vedtaget følgende principper:

Tilladelse til, at en elev opfylder en del af sin undervisningspligt i musikskole eller i idrætsforeningen, gives af skolens leder på baggrund af en anmodning fra elevens forældre.

Tilladelsen kan gives fra 7. klassetrin og op. Fritagelsen kan gives i tiden til understøttende undervisning samt i valgfag (Pt. ikke muligt i Hørsholm pga. linjemodellen i udskolingen). Ved en fritagelse fra undervisning er det elev og forældrenes ansvar, at holde sig orienteret om undervisningens indhold og eventuelle opgaver.

Det er skolens leder, der tager en vurdering af, om det er fagligt forsvarligt, om det er muligt i forhold til planlægningen af skoledagen og i hvilke dele en fritagelse fra undervisning vil kunne finde sted. Vurderingen tages efter konsultation med lærerteamet omkring elevens klasse. Hensynet til, at eleven rent fagligt kan leve op til læringsmålene, vil altid veje tungere end hensynet til deltagelse i andre aktiviteter.

Fritagelsen kan kun gives i begrænset omfang, typisk en enkelt lektion om ugen til musikskoleundervisning og max. 2 – 4 lektioner om ugen til eliteidræt. Tilladelsen kan gives for ½ skoleår af gangen, hvorefter der foretages en fornyet vurdering.

En anmodning fra forældre om fritagelse af en elev fra undervisningen i forbindelse med dette princip med baggrund i deltagelse i eliteidræt, skal være vedlagt en indstilling fra idrætsklub, indeholdende en motivering af, at der er tale om eliteniveau, tidsforbrug samt konkurrenceniveau.