Princip for undervisningens organisering

Princip
Vedrørende undervisningens organisering

 

Jævnfør Folkeskolens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for undervisningens organisering og herunder en række underpunkter, der figurerer som overskrifter for afsnittene herunder. Princippet er vedtaget på skolebestyrelsens møde d. 17.03.2015.

Undervisningstimetal

 • Undervisningstimetallet fastsættes indenfor rammerne af Folkeskoleloven samt de resursemæssige rammer, der fastsættes af Hørsholm Kommune for skolernes drift.
 • Inden for disse rammer vedtager skolebestyrelsen den konkrete timefordelingsplan for Vallerødskolen, med angivelse af fag og timetal for de forskellige årgange.

Skoledagens længde

 • Skoledagens længde lægges efter de timetal og retningslinjer som Undervisningsministeriet fastlægger.
 • Timerne fordeles så vidt muligt jævnt på dagene, dog med hensyntagen til praktiske lokaleforhold, mødevirksomhed m.m.
 • Skoledagene starter kl. 8.00 (undtagen ved konfirmationsforberedelse og i 10. klasse).

Understøttende undervisning (UUV)

 • UUV fordeles på skolepædagoger og lærere efter de retningslinjer, Hørsholm Kommune vedtager.
 • UUV læst af skolepædagoger lægges i starten af skoleforløbet, sådan at der ”fyldes op” fra børnehaveklasse og op. Herefter (i skoleåret 2015/2016 5. klasse) læses UUV af lærere.
 • Det tilstræbes, at UUV læst af lærere, varetages af en lærer med tilknytning til teamet eller med en faglig tilknytning til klassen.
 • UUV kan f.eks. indeholde (listen er ikke udtømmende):
  • Motion/bevægelse
  • ”Timeløse fag” – færdsel, seksualundervisning, etc.
  • Kobling til fag med praktisk indhold, f.eks. biologi
  • Anderledes og varierede undervisningsaktiviteter
  • Inddragelse af forældrekompetencer – f.eks. virksomhedsbesøg, besøg af forældre i klassen med deltagelse i undervisning
  • Faglig fordybelse – f.eks. i forbindelse med projekter, særlige emner, fag eller temaer
  • Lektielæsning 
  • Uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsvejledning – f.eks. uddannelsesdage, vejledning
  • Arbejde med trivsel
 • Der laves en plan med faste emner (ud fra ovenstående), der tages op på de forskellige klassetrin i UUV. Planen skal ikke være bindende for al UUV-tiden. Planen vedtages af skolebestyrelsen efter indstilling fra lærere, pædagoger og ledelse.

Holddannelse
Holddannelse organiseres både ved at danne hold i den almindelige undervisning og via ekstra resurser fra puljetimerne. Holddannelse skal tilgodese:

 • Praktiske eller sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med undervisningens afvikling – f.eks. i sløjd, håndarbejde og svømning
 • Undervisningsdifferentiering – f.eks. ved deling af hold i forhold til emner og køn
 • Anderledes organisering af undervisning – f.eks. ture ud af huset, og værkstedsarbejde
 • Trivsel – f.eks. ved forebyggende kurser og trivselssamtaler
 • Udfordringer for alle elever – f.eks. arbejde i mindre grupper sammensat i forhold til særlige emner og forskellige roller i samarbejde

Samarbejde med lokalsamfundet
I skolens samarbejde med lokalsamfundet søges nedenstående inddraget:

 • Klubber og foreninger - f.eks. Idrætsklubber
 • Musikskolen
 • Forældrekompetencer – f.eks. besøg på virksomheder
 • Virksomheder - f.eks. virksomhedsbesøg og praktik
 • Lokalpolitik – f.eks. ved skolevalg og politikerbesøg
 • Kirken – f.eks. via skoletjenesten

Valgfag
Udbuddet af valgfag på Vallerødskolen følger Hørsholm Kommunes udbud af udskolingslinjer som vedtaget af BSU i Hørsholm kommune.

Specialundervisning på skolen
På Vallerødskolen foregår specialundervisning (defineret som særlig undervisning i mere end 9 timer om ugen visiteret af Hørsholm kommune):

 • som undervisning integreret i de almindelige klasser med ekstra specialundervisning – f.eks. i form af en støttelærer i klassen
 • specialpædagogisk bistand - f.eks. i form af en støttepædagog eller praktisk hjælp til handicappede elever
 • for dyslektikere i læseklasserne

Supplerende undervisning
For at understøtte elevernes faglige eller sociale udvikling, kan skolen give supplerende undervisning. Den supplerende undervisning gives enten forbyggende som holdundervisning eller kurser i fag eller trivsel, eller til enkelt elever eller grupper af elever med aktuelle faglige eller trivselsmæssige udfordringer. Den supplerende undervisning tildeles af skolens kompetencecenter i samarbejde med skolens ledelse.

Elevernes placering i klasser
Målet for Vallerødskolens procedure for klassedannelse ved skolestart er at danne så gode og velfungerende klasser som muligt. Det gøres ved:

 • At danne klasserne, når vi kender eleverne og dermed har den bedste mulighed for at sammensætte velfungerende klasser på et professionelt grundlag baseret på egne observationer,
 • Organisering i små grupper i observationsperioden, som kan gøre skolemodningsprocessen nemmere.

Ved skolestart i børnehaveklassen dannes klasserne efter følgende model:

 • Klassedannelsen foretages i en kortere periode efter skolestart
 • I disse uger er eleverne fast placeret i mindre grupper
 • Holdene blandes, så skolen ser børnene i flest mulige sociale sammenhænge
 • Indholdet i ugerne er struktureret og fastlagt, så alle elever gennemgår de samme aktiviteter
 • Klasserne dannes efter følgende kriterier:
  • Skolens observationer og viden om børnene
  • Kønsfordeling
  • Geografi

Når elever kommer til skolen i løbet af skoleforløbet, følges Hørsholm Kommunes regler for frit skolevalg. Når eleven er optaget på Vallerødskolen, placeres eleven i en klasse af skolens ledelse. Ved klasseplacering tages der hensyn til følgende:

 • Antal elever i klasserne
 • Den tilflyttende elevs baggrund
 • Den modtagende klasses situation og historik
 • Kønsfordeling i modtagende klasse

Vikardækning
Målet med vikardækningsproceduren er at gennemføre så meget undervisning som muligt så kvalificeret som muligt.

Vikardækning af undervisning foregår efter følgende retningslinjer:

 • Kendt fravær som kurser, lejrskoler, seniordage, omsorgsdage m.m. aftales med vikaradministrator i god tid.
 • Pludseligt opstået fravær som sygdom, barns sygedag etc. ringes ind til vikaradministrator mellem 6.30 og 7.00.
 • Hvis skolens egne lærere eller skolepædagoger er i stand til at gennemføre den pågældende undervisning, sættes disse på vikaropgaverne først.
 • Har skolen ikke selv nok ledige lærere, rekvireres vikarer fra Hørsholm Kommunes korps af løse vikarer, der kaldes ind efter 7.00 og møder på skolen 7.50. Ved kendt fravær kan vikarer kaldes ind dagen før.
 • Ved længerevarende fravær etableres en fast vikarordning, enten via en vikar eller en af skolens faste lærere.
 • Vikartimer dækkes som udgangspunkt altid.
  • Ved vikartimer op til og med 6. klasse, tages en af skolens lærere eller skolepædagoger fra andre opgaver, hvis der ikke kan skaffes en vikar.
  • Fra 7. klasse og op kan eleverne gives fri, hvis der ikke er et meningsfyldt indhold og en kvalificeret vikar.
 • Indhold til vikardækkede timer gives enten af den fraværende lærer, via ugeplan eller vikarseddel på skole-intra, eller fra vikarmaterialer på skolens kontor eller bibliotek. Der følges op via en skriftlig tilbagemelding fra vikar til vikaradministrator og fraværende lærer.