Princip for underretning til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen og dialogen mellem skole og hjem herom

Princip
Jævnfør Folkeskolelovens § 44, stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip vedrørende underretning til hjemmene, om elevernes udbytte af undervisningen og dialogen mellem skole og hjem herom.
Princippet er vedtaget på skolebestyrelsens møde den 02.06.2015 

Princip
Formålet med princippet er, at sikre, at hjemmet løbende orienteres om deres barns faglige og sociale udvikling således, at forældrene får et grundlag for, at støtte op om barnets læring, skolegang og generelle trivsel.

Det betyder, at skolen:

  • beskriver tydelige mål for undervisningen i henhold til ministeriets fælles forenklede mål
  • løbende informerer og sikrer dialog med elev og hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, således at skole og hjem sammen kan støtte bedst muligt op om elevens faglige og sociale udvikling
  • sikrer, at elevplanen udgør et grundlag for dialog med elev og hjem, om elevens udbytte af undervisningen. Elevplanen skal give et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og generelle trivsel. Elevplanen kan danne grundlag for skole-hjem-samtalen

Det betyder, at forældrene:

  • tilstræber, at have en dialog med deres barn om læringsmål og udbytte af undervisningen
  • følger op på indgåede aftaler om, hvordan de kan støtte deres barns læring
  • holder sig orienteret på forældreintra i årsplaner og elevplaner