Princip for Vallerødskolens Natur & Bevægelses Mini-SFO, SFO1 og SFO2

Princip
Vedrørende Vallerødskolens Natur & bevægelses Mini-SFO, SFO1 og SFO2

Princip
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper, som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i henhold til § 40, stk. 4, at kommunalbestyrelsen fastsætter en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO’erne efter, at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse kan uddelegeres til skolebestyrelserne. Kravene til mål- og indholdsbeskrivelsen fremgår af Bekendtgørelse nr. 699 af 23/06/2014. Heraf fremgår det bl.a., at der skal angives mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal herudover angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og samarbejdet med forældrene. Herudover fastsætter skolebestyrelsen principper jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 2 principper for skolefritidsordningens virksomhed. Dette princip skal ses både som en mål- og indholdsbeskrivelse og som et princip vedtaget af skolebestyrelsen. Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsens møde d. 2. juni 2015.

Formål:

SFO er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus ud fra et helhedssyn på det enkelte barns udvikling og trivsel. Alle børn bliver set over en hel dag både som elev og barn i SFO hvilket gør, at der skabes kontinuitet og en rød tråd i hverdagen for det enkelte barn.

SFO sikrer en god introduktion til skolen i overensstemmelse med skolens værdier.

Mål:

 • SFO skal tilstræbe, at skabe tryghed for børn i overgangen mellem det kendte fra børnehaven og det nye i Mini-SFO. Det samme gør sig gældende ved overgangen fra Mini-SFO til børnehaveklassen
 • SFO bidrager til, at børn bliver mødt med empati og accept af omsorgsfulde voksne, der giver dem en tryg hverdag med vægt på udvikling, sociale færdigheder og tolerance
 • SFO bidrager til, at børnene er aktive medbestemmende med fokus på fælles forståelse og respekt for hinandens forskellighed
 • SFO bidrager til, at kulturen er præget af en høflig, positiv og tolerant omgangsform, hvor vi er bevidste om både sprogbrug og ageren i rummet
 • SFO bidrager til udvikling af børns leg, venskaber og aktive deltagelse i fællesskabet
 • SFO bidrager til fornyelse og udvikling af aktiviteter og værksteder i respekt for traditioner
 • SFO bidrager med forskellige former for udendørsliv og bevægelsesglæde samt oplevelser og forståelse for naturen
 • SFO arbejder for, at fastholde certificeringen som Natur og Bevægelses SFO
 • SFO bidrager til, at møde forældre og børn åbent og imødekommende
 • SFO bidrager til den gode dialog med forældre om det enkelte barns behov
 • SFO bidrager til, at forældre er orienteret om tiltag og aktiviteter via ugentligt nyhedsbrev på forældreintra gældende for SFO1. Og for SFO2 udgives månedsinformation 
 • SFO skal tilstræbe, at drage fordel af medarbejdernes forskellige styrker, og omgangsformen afspejler trivsel og respekt for forskellighed
 • SFO skal tilstræbe, at medarbejderne er inkluderende i det pædagogiske arbejde og skaber en tryg og indholdsrig hverdag for børnene